ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱԶԴԱՐԱՐ /

ԱԶԴԱՐԱՐ / Խմբ.՝ Յարութիւն քհն. Շմաւօնեան. - Մադրաս : տպ. "Յարութիւն Շմաւօնեան Շիրազեցւոյ" 1794-1796. - 18 տետրակ (41-72 երես) : նկ., ներդիր ; 19․2 x 16․8 սմ. - Հրատարակուել է 4 տետրակ՝ 1794 թ․։ Հրատարակուել է 12 տետրակ՝ 1795 թ․։ Հրատարակուել է 2 տետրակ՝ 1796 թ․:

Առկայ է հետեւեալ տպագրական սխալը․ 1795 թ․ Թիրայ ամսուայ առաջին էջը համարակալուած է որպէս 392։ Պետք է լիներ 456։

1970թ.-ին "Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան" մատենաշարի ներքոյ վերատպուել է «Ազդարար»-ը երկու գրքով:

Աղբիւրներ․
 • Ասլանյան Մ. Հայ առաջին պարբերականը, Պատմաբանասիրական հանդես, 1995, # 2, էջ 111-112
 • Էմիր, Հայ լրագրութեան հարիւրամեակի յիշատակին, Արաքս, Ս.Պետերբուրգ, 1894/1895, Գիրք Ա, էջ 214-216
 • 200 ամեակ հայ լրագրութեան, Յուշարար-միութիւն, Նյու Յորք, 1993, # 9, էջ 20-21
 • Մխիթարյան Մ. Առաջին հայ պարբերաթերթը և նրա խմբագիրը, Լրաբեր հասարակական գիտ-ների 1995,#2, էջ 3-16

  Իւրաքանչիւր տարուայ տետրերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ տետրակները կազմուած եւ ամփոփուած են 1 միասնական թղթածրարում, որի դասիչն է S 151, գրոււած կազմի երկրորդ երեսին։ 1794թ․` 196 էջ, բոլոր թիւերն առկայ են։ 1795թ․` 663 էջ, բոլոր թիւերն առկայ են։

  1794 թ․՝ Թիրայ` (48 էջ), Դամայ (48 էջ), Համիրայ (55 էջ), Արամ (40 էջ);
  1795 թ․՝Ովդան` (49 էջ), Նիրհան` (56 էջ), Շամս` (56 էջ), Ադամ` (58 էջ), Շբաթ` (48 էջ), Նախայ` (54 էջ), Ղամար` (62 էջ), Նադար` (62 էջ), Թիրայ` (46 էջ), Դամայ` (54 էջ), Համիրայ` (70 էջ), Արամ` (54 էջ)։
  1795 թ․ Ղամար ամսուայ թիւում, բացակայում են վերջին երկու էջերը՝ 390-391։
  1796 թ․ Տետրերը բացակայող են:


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XVIII դ--1794-1796--Պարբերականներ
  տպ. "Յարութիւն Շմաւօնեան Շիրազեցւոյ"


  Մատրաս
  Հնդկաստան
  Ասիա


  Ամսագիր