ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ ։ Հրատարակութիւն պատկերազարդ ։ Հավաքածոյ բարոյական, քրիստոնէական, պատմական, ուսումնական, աշխարհագրական եւայլն պիտանի գիտելեաց։ Մանկական վէպեր, մանրավէպեր, զուարճալի խաղեր։ Մարմնամարզ եւ հանելուկներ /

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ ։ Հրատարակութիւն պատկերազարդ ։ Հավաքածոյ բարոյական, քրիստոնէական, պատմական, ուսումնական, աշխարհագրական եւայլն պիտանի գիտելեաց։ Մանկական վէպեր, մանրավէպեր, զուարճալի խաղեր։ Մարմնամարզ եւ հանելուկներ / ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉՔ՝ ՆՇԱՆ Կ. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ ԵՒ Ս․ ՏԷՕՎԼԷԹԵԱՆ. Խմբագիր՝ Կ․ Գարակիւլեան - Կոստանդնուպօլիս ։ ի Տպարանի Զարդարեան, Տպագրութիւն Նշան Կ․ Պէրպէրեան, 1882-1888. - 16 երես ; (երկամսեայ) 25 x 19 սմ. - 1882-1888.

1882, ՀԱՏՈՐ Ա․ ՏԵՏՐ 1 - 1882, ՏԵՏՐ 24, ի Տպագրութիւն Զարդարեան.
1883, ՀԱՏՈՐ Բ․ ՏԵՏՐ 1 - 1883, ՏԵՏՐ 20, ի Տպագրութիւն Զարդարեան.
1883, ՀԱՏՈՐ Բ․ ՏԵՏՐ 21 - 1883, ՏԵՏՐ 24, Տպագրութիւն Նշան Կ․ Պէրպէրեան.
1884, ՀԱՏՈՐ Գ․ ՏԵՏՐ 21 - 1883, ՏԵՏՐ 19, Տպագրութիւն Նշան Կ․ Պէրպէրեան.
1885, ՀԱՏՈՐ Դ․ ՏԵՏՐ 1 - 1885, ՏԵՏՐ 24, Տպագրութիւն Նշան Կ․ Պէրպէրեան.
1886, ՀԱՏՈՐ Ե․ ՏԵՏՐ 1 - 1886, ՏԵՏՐ 24, Տպագրութիւն Նշան Կ․ Պէրպէրեան.
1887, ՀԱՏՈՐ Զ․ ՏԵՏՐ 1 - 1887, ՏԵՏՐ 24, Տպագրութիւն Նշան Կ․ Պէրպէրեան.
1888, ՀԱՏՈՐ Է․ ՏԵՏՐ 1 - 1888, ՏԵՏՐ 24, Տպագրութիւն Նշան Կ․ Պէրպէրեան.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1882 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 923 L IV-5 ։
1883, 1884, 1885 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 924 L IV-5։
1886, 1887, 1888 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 925 L IV-5։
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
1882 Հատոր Ա Տետր 1, Տետր 2, Տետր 3, Տետր 4, Տետր 5, Տետր 6, Տետր 7, Տետր 8, Տետր 9, Տետր 10, Տետր 11, Տետր 12, Տետր 13, Տետր 14, Տետր 15, Տետր 16, Տետր 17, Տետր 18, Տետր 19, Տետր 20, Տետր 21, Տետր 22, Տետր 23, Տետր 24, Ցանկ նիւթոց
1883 Հատոր Բ Տետր 1, Տետր 2, Տետր 3, Տետր 4, Տետր 5, Տետր 6, Տետր 7, Տետր 8, Տետր 9, Տետր 10, Տետր 11, Տետր 12, Տետր 13, Տետր 14, Տետր 15, Տետր 16, Տետր 17, Տետր 18, Տետր 19, Տետր 20, Տետր 21, Տետր 22, Տետր 23, Տետր 24
1884 Հատոր Գ Տետր 1, Տետր 2, Տետր 3, Տետր 4, Տետր 5, Տետր 6, Տետր 7, Տետր 8, Տետր 9, Տետր 10, Տետր 11, Տետր 12, Տետր 13, Տետր 14, Տետր 15, Տետր 16, Տետր 17, Տետր 18, Տետր 19, Տետր 20, Տետր 21, Տետր 22, Տետր 23, Տետր 24
1885 Հատոր Դ Տետր 1, Տետր 2, Տետր 3, Տետր 4, Տետր 5, Տետր 6, Տետր 7, Տետր 8, Տետր 9, Տետր 10, Տետր 11, Տետր 12, Տետր 13, Տետր 14, Տետր 15, Տետր 16, Տետր 17, Տետր 18, Տետր 19, Տետր 20, Տետր 21, Տետր 22, Տետր 23, Տետր 24
1886 Հատոր Ե Տետր 1, Տետր 2, Տետր 3, Տետր 4, Տետր 5, Տետր 6, Տետր 7, Տետր 8, Տետր 9, Տետր 10, Տետր 11, Տետր 12, Տետր 13, Տետր 14, Տետր 15, Տետր 16, Տետր 17, Տետր 18, Տետր 19, Տետր 20, Տետր 21, Տետր 22, Տետր 23, Տետր 24, Ցանկ նիւթոց
1887 Հատոր Զ Տետր 1, Տետր 2, Տետր 3, Տետր 4, Տետր 5, Տետր 6, Տետր 7, Տետր 8, Տետր 9, Տետր 10, Տետր 11, Տետր 12, Տետր 13, Տետր 14, Տետր 15, Տետր 16, Տետր 17, Տետր 18, Տետր 19, Տետր 20, Տետր 21, Տետր 22, Տետր 23, Տետր 24, Ցանկ նիւթոց
1888 Հատոր Է Տետր 1, Տետր 2, Տետր 3, Տետր 4, Տետր 5, Տետր 6, Տետր 7, Տետր 8, Տետր 9, Տետր 10, Տետր 11, Տետր 12, Տետր 13, Տետր 14, Տետր 15, Տետր 16, Տետր 17, Տետր 18, Տետր 19


Մանկապատանեկան մամուլ--XIX դ--1882-1890--Պարբերականներ
տպ. "Զարդարեան"
տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր