ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՏԱՐԵԳՐՈՒԹԻՒՆ /

ՏԱՐԵԳՐՈՒԹԻՒՆ / Խմբ.՝ Հ․ Ղուկաս վ․ Ինճիճեան. - Ի Վէնէտիկ : Ի Վանս սբյն ղազարու, 1800-1803. - 439 երես 14 x 8 սմ. - Ամենամեայ. - 1800-1803.

Հ․ Գրիգորիս Գալէմքեարեանը "Պատմութիւն հայ լրագրութեան" գրքում նշում է․ "Տարեգրութեան երեք հատորներուն վրայ, զոր մեր առջեւ ունինք, ինչպէս նաեւ Հայկական Մատենագիտութեան մէջ չի տեսնուիր յօրինողին անունը․ բայց ի "Ցուցակի գրոց տպագրելոց ի Մխիթ․ Միաբանութենէ", Վենետ, 1869, Հ․ Ինճիճեան յօրինող կը նշանակուի։"

Աղբիւրներ․
 • Գալէմքեարեան Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա, 1893, էջ 25-27
 • Լևոնյան Գ., Հայոց պարբերական մամուլը, Եր., 1934, էջ 3
 • Պետրոսյան Հովհ., Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա, Եր., 1956, էջ 10-11

  Տարեգրութիւն 1799 տարւոյն: Որ է Յիշատակարան Երևելի անցից դիպելոց յաշխարհի ի սոյն ամի. կարգեալ ըստ աւուրց իւրաքանչիւր ամսոյ՝ յորում դիպան -- Յամի տեառն 1800 (52 էջ);
  Տարեգրութիւն 1800 տարւոյն: Որ է Յիշատակարան քաղաքական, պատերազմական և բանասիրական անցից և դիպուածոց աշխարհի -- [1800] (72 էջ);
  Տարեգրութիւն 1801 տարւոյն: Որ է Յիշատակարան քաղաքական, պատերազմական և բանասիրական անցից և դիպուածոց աշխարհի -- [1801] (268 էջ);
  Տարեգրութիւն 1802 տարւոյն: Որ է Յիշատակարան քաղաքական, պատերազմական և բանասիրական անցից և դիպուածոց աշխարհի -- [1802] (47 էջ);

  1800 թ․ տիտղոսաթերթի դարձերեսին առկայ է կարմիր դրոշմակնիք, հետեւեալ փորագրութեամբ՝ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ 1871


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ տարիները՝ 1800 , 1801 , 1802 , կազմուած եւ ամփոփուած մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 136 Է:


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XVIII-XIX դդ--1800-1803--Պարբերականներ
  Մխիթարեան Միաբանութիւն--XVIII-XIX դդ--1800-1803--Պարբերականներ
  Հայ կաթողիկէ եկեղեցի--Պարբերականներ
  տպ. "Ս. Ղազարի"


  Վենետիկ
  Իտալիա
  Եւրոպա


  Տարեգիր