ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԹՈՒԹԱԿ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ։ Օրագիր Բարոյական, Բանասիրական ԵՒ Ուսումնական.

ԹՈՒԹԱԿ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ։ Օրագիր Բարոյական, Բանասիրական ԵՒ Ուսումնական. - Զմիւռնիա ։ Ի տպարանի Թ․ Հայկազեան, 1854-1855. - 18 երես ; 21 x14 սմ. - 1854-1855.

Աղբիւր`
 • Հակոբյան Մ. Հայկական մանկական մամուլի առաջին օրգանները, Պատմաբանասիրական հանդես, 1963, # 1, էջ 266-271

  Տարուան մէջ թիւերուն եւ էջերուն համարակալումը շարունակական է։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ միասնական թղթածրարում, որի դասիչն է Թ։ Բ տարի, 1855, թիւ 3 (Մարտ), , Բ տարի, 1855, թիւ 5 (Մայիս)։


  Մանկապատանեկան մամուլ--XIX դ--1854-1855--Պարբերականներ
  տպ. "Թ. Հայկազեան"


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Ամսագիր