ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ Հայրէնասեր Թեւօք յԱրծրունի Գահէն Ի Վանտոսպ /

ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ Հայրէնասեր Թեւօք յԱրծրունի Գահէն Ի Վանտոսպ / Խմբ.՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան. - Կոստանդնուպօլիս : Ի տպարանի Երից Եղբարց Արապեան, 1855-1856, Վարագ (Վան) : Ի Տպարանի ԱՐԾՈՒՈՅՆ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ, 1858-1864. - 16, 24, 32 երես : նկ. ; 30 x 21սմ. - 1855-1856․ 1858-1864. 1872-1874․

ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ-ի 5 դ թիւն (հոկտ․) լոյս կը տեսնէ թերթին սեպհական տպարանին մէջ, որ առ ժամանակ մի հաստատուած էր յԻւսկիւուտար Կ․ Պոլսոյ։ Խրիմեան, Սրուանձտեան, Րաֆֆի՝ այս երեքնուկն թերթին շունչն ու ոգին էր, երեքն ալ նոյն ոգւով տոգորեալ։ 1857 թ․ եւ 1860 թ․ ՝ հրատարկութիւնն ընդհատուած է։

Տե՛ս
 • «Արծուի Վասպուրական» ամսագրի մատենագիտություն /1855-1856, 1858-1864թթ./ /Կազմ. և առաջաբ.` Է. Կոստանդյան, խմբ.` Ա. Խառատյան, ՀՀ ԳԱԱ, Պատմության ինստ.,Ե., 2006, 45 էջ.-(Մեսրոպ արք. Աշճեան մատ.-շար)

  Հատոր առաջին, Ա տարի "ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ"․ 1855 (թիւ 1 - թիւ 4) ։ Կոստանդնուպօլիս։ Խմբագիր՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Ի Տպարանի Երից Եղբարց Արապեան։ -- "ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ"․ 1855 (թիւ 5 - թիւ 8) ։ յԻւսկիւուտար, ընդ Հովանեաւ Սուրբ Խաչ եկեղեցվուն ։ Խմբագիր՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Ի Տպարանի ԱՐԾՈՒՈՅՆ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ։ -- Թիւ 1 - Թիւ 7 ՅՈՒՆԻՍ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1855 թ․ ;
  Հատոր առաջին, Ա տարի "ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ"․ 1856 (թիւ 8 - թիւ 12) ։ յԻւսկիւուտար, ընդ Հովանեաւ Սուրբ Խաչ եկեղեցվուն ։ Խմբագիր՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Ի Տպարանի ԱՐԾՈՒՈՅՆ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ։ -- Թիւ 8 - Թիւ 12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ՄԱՅԻՍ 1856 թ․ ;
  Հատոր երկրորդ ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք յԱրծրունի մենաստանէն Վարագայ որ Ի'Վան Տոսպ ։ 1858 ։ Վանտոսպ ․ Խմբագիր հայրենախօս՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Ի Տպարանի ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ԱՐԾՈՒՈՅՆ 'Ի Վարագ։ -- Թիւ 1 - Թիւ 12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1858 թ․ ;
  Հատոր Գ ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք յԱրծրունի մենաստանէն Վարագայ որ Ի'Վան Տոսպ ։ 1859 ։ Վանտոսպ ․ Խմբագիր տնօրեն հայրենախօս՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Տպագրեալ Ի Վանս Սուրբ Խաչին Վարագայ Ի Տպարանի ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ԱՐԾՈՒՈՅՆ 'Ի Վարագ։ -- Թիւ 1 - Թիւ 12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1859 թ․ ;
  Հատոր Դ ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք յԱրծրունի մենաստանէն Վարագայ որ Ի'Վան Տոսպ ։ 1861 ։ Վանտոսպ ․ Խմբագիր հայրենախօս՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Տպագրեալ Ի Վանս Սուրբ Խաչին Վարագայ Ի Տպարանի ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ԱՐԾՈՒՈՅՆ 'Ի Վարագ։ -- Թիւ 1 - Թիւ 5 ՕԳՈՍՏՈՍ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1861 թ․ ;
  Հատոր Դ ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք յԱրծրունի մենաստանէն Վարագայ որ Ի'Վան Տոսպ ։ 1862 ։ Վանտոսպ ․ Խմբագիր հայրենախօս՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Ի Տպարանի ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ԱՐԾՈՒՈՅՆ 'Ի Վարագ։ -- Թիւ 6 - Թիւ 12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ՅՈՒԼԻՍ 1862 թ․ ;
  Շրջան հինգերրորդ (Ե) ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք յԱրծրունի մենաստանէն Վարագայ որ Ի'Վան Տոսպ ։ 1862-1863 ։ Վանտոսպ ․ Խմբագիր հայրենախօս՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Ի Տպարանի ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ԱՐԾՈՒՈՅՆ 'Ի Վարագ։ -- Թիւ 1 - Թիւ 6 ՕԳՈՍՏՈՍ, 1862 - ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1863 թ․ ;
  Շրջան վեցերրորդ (Զ) ԱՐԾՈՒԻ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ։ Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք յԱրծրունի մենաստանէն Վարագայ որ Ի'Վան Տոսպ ։ 1864 ։ Վանտոսպ ․ Խմբագիր հայրենախօս՝ Մկրտիչ վարդապետ Խրիմեան։ Ի Տպարանի ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ԱՐԾՈՒՈՅՆ 'Ի Վարագ։ -- Թիւ 1 - Թիւ 8 ՓԵՏՐՈՒԱՐ - ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1864

  Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ հատորի երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1855-1856 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-101
  1858-1859 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1623 L-VIII-7
  1861-1864 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1624 L-VIII-7

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :
  1855, Ա տարի. թիւ 1 (Յայտարարութիւն), թիւ 1 (Յունիս), թիւ 2 (Յուլիս), թիւ 3 (Օգոստոս), թիւ 4 (Սեպտեմբեր), թիւ 5 (Հոկտեմբեր), թիւ 6 (Նոյեմբեր), թիւ 7 (Դեկտեմբեր):
  1856, Ա տարի. թիւ 8 (Յունուար), թիւ 9 (Փետրվար), թիւ 10 (Մարտ), թիւ 11 (Ապրիլ), թիւ 12 (Մայիս):
  1858, Բ տարի. թիւ 1 (Նախաբան), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս 1), թիւ 6 (Յունիս 1), թիւ 7 (Յուլիս 1), թիւ 8 (Օգոստոս 1), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1):
  1859, Գ տարի. թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս 1), թիւ 6 (Յունիս 1), թիւ 7 (Յուլիս 1), թիւ 8 (Օգոստոս 1), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1):
  1861, Դ տարի. Ծանուցումն առ ընթերցողս, թիւ 1, թիւ 2, թիւ 3, թիւ 4, թիւ 5:
  1862, Դ տարի. թիւ 6, թիւ 7, թիւ 8, թիւ 9, թիւ 10, թիւ 11, թիւ 12:
  1862-1863, Ե տարի. թիւ 1 Յառաջաբան, թիւ 1, թիւ 2, թիւ 3, թիւ 4, թիւ 5, թիւ 6:
  1864, Զ տարի. թիւ 1 (Յառաջաբան), թիւ 1, թիւ 2, թիւ 3, թիւ 4, թիւ 5, թիւ 6, թիւ 7:  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1855-1874--Պարբերականներ
  Կրօնաբարոյական--XIX դ--1855-1874--Պարբերականներ
  տպ. "Վասպուրական Արծուոյն"
  տպ. "Արապեանց եղբ․"


  Իսթամպուլ
  Վան
  Թուրքիա
  Եւրոպա

  Շարժ ներքին (Կոստանդնուպօլիս -> Վան)


  Ամսագիր