ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Շաբաթաթերթ Թատերական :

ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Շաբաթաթերթ Թատերական : ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ ՁԱՅՆ ԸՆԿԵՐԱՍԻՐԱԿԱՆ ։ Հեղինակ գործոյս՝ Ա. Հ. Ճիզմէճեան. - Կոստանդնուպօլիս ։ Ի Տպարանի Արեւելեան, 1857-1858, Կոստանդնուպօլիս ։ Ի Տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան, 1858 Կոստանդնուպօլիս ։ Ի Տպարանի Յ․ Փափազեան, 1858 Կոստանդնուպօլիս ։ Ի Տպարանի Ճէմիյէթը Իլմիյէի Օսմանիյէյի, 1863 Կոստանդնուպօլիս ։ Տպագրութիւն Ռ․ Յ․ Քիւրքճեան, 1864 Կոստանդնուպօլիս ։ Տպագրութիւն Արամեան, 1866 - 4 երես ; 48 երես ; 8 երես ; (շաբաթաթերթ, ապայ ամսաթերթ, ապայ տասնօրեայ) 44 x 30 սմ, 44 x 27 սմ․, 38 x 26 սմ․ - 1857-1858, 1863-1866․

1857-1858 թիւ18 (25 Յունվար)՝ ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Շաբաթաթերթ թատերական։ Ապայ 1858 Տետրակ Ա-Դ՝ "ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Տետր թատերական"։ 1858 Տետրակ Ե՝ "ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Տետր ազգասիրական"։ 1863-1866՝ "ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Ձայն ընկերասիրական"։

1858, Ա տետրակի "Քաջալերեա՛ց սի՛րտ իմ" վնասուած է։

 • Գ․ Ստեփանյան, Արմենակ Հայկունի․ ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1955, թիւ 11. էջ 43․

  Ա․ ՏԱՐԻ․ 1857-1858, ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Շաբաթաթերթ թատերական․ Կոստանդնուպօլիս, ի տպարանի Եղբարց Արապեան 7 Սեպտեմբեր, 1857 (թիւ 1) - 25 Յունվար, 1858 (թիւ 18)
  1858․ Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ․ ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Տետր թատերական Կոստանդնուպօլիս, Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան (Տետրակ Ա, Բ, Գ): Կոստանդնուպօլիս, Ի տպարանի Յ․ Փափազեան (Տետրակ Դ):
  1858․ Տետրակ Ե․ ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ Տետր ազգասիրական Ի տպարանի Յ․ Փափազեան:
  1863․ Ա․ Տարի․ Թիւ 1․ ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ ՁԱՅՆ ԸՆԿԵՐԱՍԻՐԱԿԱՆ Ի Տպարանի Ճէմիյէթը Իլմիյէի Օսմանիյէյի,
  1863․ Բ․ Տարի․ Թիւ 2-6 ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ ՁԱՅՆ ԸՆԿԵՐԱՍԻՐԱԿԱՆ Ի Տպարանի Ճէմիյէթը Իլմիյէի Օսմանիյէյի,
  1864․ Բ․ Տարի, Թիւ 7-32 ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ ՁԱՅՆ ԸՆԿԵՐԱՍԻՐԱԿԱՆ Տպագրութիւն Ռ․ Յ․ Քիւրքճեան,
  1865․ Գ․ Տարի, Թիւ 1-11 ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ ՁԱՅՆ ԸՆԿԵՐԱՍԻՐԱԿԱՆ Տպագրութիւն Ռ․ Յ․ Քիւրքճեան,
  1866․ Չորրորդ Տարի, Թիւ 4 ՄՈՒՍԱՅՔ ՄԱՍԵԱՑ ։ ՁԱՅՆ ԸՆԿԵՐԱՍԻՐԱԿԱՆ Տպագրութիւն Արամեան,


  Ա տարուա իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսներու համարակալութիւնը բացակայ է։ Տետրակներու թիւերուն երեսներու համարակալութիւնը անկանոն է։

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1857-1858 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2289 L-XI-4:
  1858 տետրակները կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1595 L-XIII-7:
  1863, 1864, 1865, 1866 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 2335 L XI-5։

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
  1857 Առաջին տարի, Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 4, Թիւ 5, Թիւ 6, Թիւ 7, Թիւ 8, Թիւ 9, Թիւ 10, Թիւ 11, Թիւ 12, Թիւ 13
  1858 Առաջին տարի, Թիւ 14, Թիւ 15, Թիւ 16, Թիւ 17, Թիւ 18, Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե
  1863 Ա տարի, Թիւ 1 (1 Նոյեմբեր), Բ տարի, Թիւ 2 (10 Նոյեմբեր), Թիւ 3 (20 Նոյեմբեր), Թիւ 4 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 5 (10 Դեկտեմբեր), Թիւ 6 (20 Դեկտեմբեր)
  1864 Բ տարի, Թիւ 7 (7 Յունուար), Թիւ 8 (10 Յունուար), Թիւ 9 (20 Յունուար), Թիւ 10 (1 Փետրուար), Թիւ 11 (10 Փետրուար), Թիւ 12 (20 Փետրուար), Թիւ 14 (10 Մարտ), Թիւ 15 (20 Մարտ), Թիւ 18 (1 Մայիս), Թիւ 20 (20 Մայիս), Թիւ 23 (20 Յունիս), Թիւ 24 (1 Յուլիս), Թիւ 25 (10 Յուլիս), Թիւ 27 (10 Օգոստոս), Թիւ 30 (23 Սեպտեմբեր), Թիւ 31 (24 Հոկտեմբեր), Թիւ 32 (28 Նոյեմբեր)
  1865 Գ տարի, Թիւ 2 (1 Փետրուար), Թիւ 3 (1 Մարտ), Թիւ 1 (24 Նոյեմբեր), Թիւ 2 (27 Նոյեմբեր), Թիւ 3 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 4 (4 Դեկտեմբեր), Թիւ 5 (8 Դեկտեմբեր), Թիւ 6 (11 Դեկտեմբեր), Թիւ 7 (14 Դեկտեմբեր), Թիւ 8 (15 Դեկտեմբեր), Թիւ 9 (18 Դեկտեմբեր), Թիւ 10 (22 Դեկտեմբեր), Թիւ 11 (25 Դեկտեմբեր)
  1866 Չորրորդ տարի, Թիւ 4 (22 Յունվար)

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում բացակայ թիւերը, տե՛ս․
  1864, թիւ 13, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29 "Հիմնարար գիտական գրադարան"


  Արուեստ, մշակոյթ--XIX դ--1858--1863-1866--Պարբերականներ
  տպ. "Արեւելեան"
  տպ. "Յարութիւն Փափազեան"
  տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան"
  տպ. "Ճէմիյէթը Իլմիյէի Օսմանիյէյի"
  տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"
  տպ. "Արամեան"


  Իսթամպուլ
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Թերթ