ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՂԻԿ ։ Հանդէս Տասնօրեայ /

ԾԱՂԻԿ ։ Հանդէս Տասնօրեայ / Տնօրէն եւ Խմբագիր՝ Ա. Հայկունի եւ Գ. Չիլինկիրեան . - Զմիւռնիա : Ի տպարանի Յարութիւնի Տէտէեան , 1861-1865 (թիւ 108), 1867; Կ. Պօլիս ։ տպագրութիւն Արամեան Յարեւելեան տպարանի, 1865-1866. Կ. Պօլիս ։ տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան 1866․ - 8 երես ; (1-146) 28 x 21 սմ. - 1861-1867.

1865 թիւ 109՝ ՄԵՐ ՅԱՐԳԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂԱՑ․ "Յայտնի և անյայտ թշնամիներու յայտնի և անյայտ վատութիւնները, կարծուած բարեկամներու թագուն խլրտումները, անձնական շահու քաղաքանութեան գերի անտարբեր Հայերու ընթացքը, և որ աւելի ցաւալին է՝ փոքրոգութենէ թելադրուող տպագրապետի պահանջումները, նաև այն պարագան ուր ասիկա կուզէր իւր կամաց ներքև պրկել մեզի, ստիպեցին Ծաղիկը ժամանակ մը խամրելու և վերջապէս Պօլիս փոխադրելու՝ հոն իւր յատկութեանը յարմար հող և թաղար մը գտնելու և անոր մէջ նոր փթթում, նոր գոյն նոր հոտ, նաև նոր փուշ ընդունելու համար։ Մեր թերթին հրատարակումը անկարելի էր որ Իզմիրի մէջ շարունակուէր՝ վեցերորդ անգամ մատնութեան և քսութեան զոհուելէն ետք։"
1867 թիւ 135՝ ՔԱՆԻ ՄԸ ԽՕՍՔ․ "ԾԱՂԻԿԸ իր նախորդ երկու շրջանը Պօլսի մէջ կատարելէն ետև՝ այսօր վերստին իր հայրենի հողը կը դառնայ և կը յուսայ այստեղ բոլորովին արմատ բռնել և աճիլ։"
1867 թիւ 146՝ ԾԱՂԿԻՆ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ․ "Մեր հանդիսին տասներորդ շրջանը ներկայ թիւով կը լրանայ․ կը լրանայ նաև մեր խմբագրական պաշտոնը՝ հինգ տարի թէ ոչ առանց սխալելու՝ գէթ անշահախնդրութեամբ զայն կատարելէն ետք։"

Տե՛ս
 • «Ծաղիկ» հանդեսի (1861-1867) մատենագիտություն, Ե., 1983, 238 էջ
  Տէտէեան գերդաստանի մասին տե՛ս․
 • Զմիւռնիոյ «Տէտէեան» հրատարակչատունը, 1853-1892․ Հեղինակ՝ Ճենիֆըր Մանուկեան, 12/08/21 (վերջին անգամ դիտած՝ 17/08/21), թարգմանութիւն՝ Վարուժ Թէնպէլեան։
 • Գ․ Ստեփանյան, Արմենակ Հայկունի․ ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1955, թիւ 11. էջ 43․

  Ա տարի, Ա շրջան։ Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Զմիւռնիա : Ի տպարանի Յարութիւնի Տէտէեան ․ թիւ 1 - թիւ 18․ 1 Յուլիս - 20 Դեկտեմբեր, 1861․
  Ա տարի, Բ շրջան։ Շարագիրք Գ. Չիլինկիրեան, Ա. Հայկունի․ Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Շրջան վեցամսեայ․ Զմիւռնիա : Ի տպարանի Յարութիւնի Տէտէեան ․ թիւ 19 - թիւ 36․ 1 Յունուար - 20 Յունիս, 1862․
  Բ տարի, Գ շրջան։ Շարագիրք Գ. Չիլինկիրեան, Ա. Հայկունի․ Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Շրջան վեցամսեայ․ Զմիւռնիա : Ի տպարանի Տէտէեան ․ թիւ 37 - թիւ 54․ 1 Յուլիս - 20 Դեկտեմբեր, 1862․
  Բ տարի, Դ շրջան ։ Շարագիր-տնօրէն՝ Գ. Չիլինկիրեան Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Զմիւռնիա : Ի տպարանի Տէտէեան ․ թիւ 55 - թիւ 62․ 1 Յունվար - 10 Մարտ, 1863․
  Գ տարի, Ե շրջան ։ Շարագիր-տնօրէն՝ Գր. Չիլինկիրեան Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Զմիւռնիա : Ի տպարանի Տէտէեան ․ թիւ 63 - թիւ 80․ 1 Նոյեմբեր, 1863 - 20 Արիլ, 1864․
  Գ տարի, Զ շրջան ։ Շարագիր-տնօրէն՝ Գր. Չիլինկիրեան Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Զմիւռնիա : Ի տպարանի Տէտէեան ․ թիւ 81 - թիւ 98․ 1 Մայիս - 20 Հոկտեմբեր, 1864․
  Դ տարի, Է շրջան ։ Շարագիր-տնօրէն՝ Գր. Չիլինկիրեան, համարատու Զարեհ Ստեփանեան (թիւ 109)․ Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Զմիւռնիա : Ի տպարանի Տէտէեան, Կ․ Պօլիս : տպագրութիւն Արամեան Յարեւելեան տպարանի (թիւ 109)․ թիւ 99 - թիւ 110․ 1 Նոյեմբեր, 1864 - 15 Ապրիլ, 1865․
  Ե տարի, Ը շրջան ։ համարատու Զարեհ Ստեփանեան․ Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Կ․ Պօլիս : տպագրութիւն Արամեան Յարեւելեան տպարանի․ թիւ 111 - թիւ 122․ 1 Յունվար, 1866 - 30 Յունիս, 1866․
  Ե տարի, Թ շրջան ։ համարատու Զարեհ Ստեփանեան․ Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Կ․ Պօլիս : տպագրութիւն Արամեան տպարանի, տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան (թիւ 123) թիւ 123 - թիւ 134․ 15 Յուլիս, 1866 - 10 Մայիս, 1867․
  Զ տարի, Ժ շրջան ։ Տնօրէն Գրիգոր Չիլինկիրեան․ Ծաղիկ ։ Հանդէս տասնօրեայ․ Զմիւռնիա : տպագրութիւն Տէտէեան (թիւ 135) թիւ 135 - թիւ 146․ 15 Մայիս, 1867 - 1 Նոյեմբեր, 1867․  Բնագիրը՝ հայերէն

  Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 611 Լ-II-4

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը :

  1861, Ա տարի, Ա շրջան. թիւ 1 (Յուլիս 1), թիւ 2 (Յուլիս 10), թիւ 3 (Յուլիս 20), թիւ 4 (Օգոստոս 1), թիւ 5 (Օգոստոս 10), թիւ 6 (Օգոստոս 20), թիւ 7 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 8 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 11 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 12 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 13 (Նոյեմբեր 1), թիւ 14 (Նոյեմբեր 10), թիւ 15 (Նոյեմբեր 20), թիւ 16 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 17 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 18 (Դեկտեմբեր 20):
  1862, Ա տարի, Բ շրջան. թիւ 19 (Յունուար 1), թիւ 20 (Յունուար 10), թիւ 21 (Յունուար 20), թիւ 22 (Փետրուար 1), թիւ 23 (Փետրուար 10), թիւ 24 (Փետրուար 20), թիւ 25 (Մարտ 1), թիւ 26 (Մարտ 10), թիւ 27 (Մարտ 20), թիւ 28 (Ապրիլ 1), թիւ 29 (Ապրիլ 10), թիւ 30 (Ապրիլ 20), թիւ 31 (Մայիս 1), թիւ 32 (Մայիս 10), թիւ 33 (Մայիս 20), թիւ 34 (Յունիս 1), թիւ 35 (Յունիս 10), թիւ 36 (Յունիս 20), թիւ 37 (Յուլիս 1), թիւ 38 (Յուլիս 10), թիւ 39 (Յուլիս 20), թիւ 40 (Օգոստոս 1), թիւ 41 (Օգոստոս 10), թիւ 42 (Օգոստոս 20), թիւ 43 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 44 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 45 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 46 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 47 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 48 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 49 (Նոյեմբեր 1), թիւ 50 (Նոյեմբեր 10), թիւ 51 (Նոյեմբեր 20), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 53 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 54 (Դեկտեմբեր 20):
  1863, Բ տարի, Դ շրջան. թիւ 55 (Յուվար 1), թիւ 56 (Յուվար 10), թիւ 57 (Յուվար 20), թիւ 58 (Փետրվար 1), թիւ 59 (Փետրվար 10), թիւ 60 (Փետրվար 20), թիւ 61 (Մարտ 1), թիւ 62 (Մարտ 10), թիւ 63 (Նոյեմբեր 1), թիւ 64 (Նոյեմբեր 10), թիւ 65 (Նոյեմբեր 20), թիւ 66 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 67 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 68 (Դեկտեմբեր 20):
  1864, Գ տարի, Ե շրջան. թիւ 69 (Յունվար 1), թիւ 70 (Յունվար 10), թիւ 71 (Յունվար 20), թիւ 72 (Փետրվար 1), թիւ 73 (Փետրվար 20), թիւ 74 (Փետրվար 20), թիւ 75 (Մարտ 1), թիւ 76 (Մարտ 10), թիւ 77 (Մարտ 20), թիւ 78 (Ապրիլ 1), թիւ 79 (Ապրիլ 10), թիւ 80 (Ապրիլ 20), Գ տարի, Զ շրջան. թիւ 81 (Մայիս 1), թիւ 82 (Մայիս 10), թիւ 83 (Մայիս 20), թիւ 84 (Յունիս 1), թիւ 85 (Յունիս 10), թիւ 86 (Յունիս 20), թիւ 87 (Յուլիս 10), թիւ 88 (Յուլիս 20), թիւ 89 (Օգոստոս 1), թիւ 90 (Օգոստոս 10), թիւ 91 (Օգոստոս 20), թիւ 92 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 93 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 94 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 95-96 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 97 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 98 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 99 (Նոյեմբեր 1), թիւ 100 (Նոյեմբեր 15), թիւ 101 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 102 (Դեկտեմբեր 15):
  1865, Դ տարի, Է շրջան. թիւ 103 (Յունվար 1), թիւ 104 (Յունվար 15), թիւ 105 (Փետրվար 1), թիւ 106 (Փետրվար 15), թիւ 107 (Մարտ 1), թիւ 108 (Մարտ 15), թիւ 109 (Ապրիլ 1), թիւ 110 (Ապրիլ 15):
  1866, Ե տարի, Ը շրջան. թիւ 111 (Յունվար 1), թիւ 112 (Յունվար 15), թիւ 113 (Փետրվար 1), թիւ 114 (Փետրվար 15), թիւ 115 (Մարտ 1), թիւ 116 (Մարտ 15), թիւ 117 (Ապրիլ 1), թիւ 118 (Ապրիլ 15), թիւ 119 (Մայիս 1), թիւ 120 (Մայիս 15), թիւ 121 (Յունիս 1), թիւ 122 (Յունիս 30), Ե տարի, Թ շրջան. թիւ 123 (Յուլիս 15), թիւ 124 (Յուլիս 15), թիւ 125 (Օգոստոս 1), թիւ 126 (Օգոստոս 15), թիւ 127 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 128 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 129 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 130 (Յունվար 2):
  1867, Ե տարի, Թ շրջան. թիւ 131 (Փետրվար 8), թիւ 132 (Փետրվար 18), թիւ 133 (Ապրիլ 12), թիւ 134 (Մայիս 10), Զ տարի, Ժ շրջան. թիւ 135 (Մայիս 15), թիւ 136 (Յունիս 1), թիւ 137 (Յունիս 15), թիւ 138 (Յուլիս 1), թիւ 139 (Յուլիս 15), թիւ 140 (Օգոստոս 1), թիւ 141 (Օգոստոս 15), թիւ 142 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 143 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 144 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 145 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 146 (Նոյեմբեր 1):


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1861-1867--Պարբերականներ
  Սոցիալ-տնտեսական կեանք--XIX դ--1861-1867--Պարբերականներ
  տպ. "Եղբարց Տէտէեան"
  տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"
  տպ. "Արամեան"


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Իսթամպուլ
  Թուրքիա
  Եւրոպա

  Շարժ ներքին (Զմիւռնիա -> Կոստանդնուպօլիս) Շարժ ներքին (Կոստանդնուպօլիս -> Զմիւռնիա)


  Ամսագիր