ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԱՐԱՏ : Ամսագիր Կրօնական, Պատմական, Բանասիրական ԵՒ Բարոյական Գիտելեաց / Աշխատասիրութիւն ՄԻԱԲԱՆԻՑ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ /

ԱՐԱՐԱՏ : Ամսագիր Կրօնական, Պատմական, Բանասիրական ԵՒ Բարոյական Գիտելեաց / Աշխատասիրութիւն ՄԻԱԲԱՆԻՑ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ / Հիմնադիր Խմբ.` Աբէլ արք. Մխիթարեան. - Ի Վաղարշապատ : Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի, Ելեքտրաշարժ Տպարան Սուրբ Էջմիածնի, 1868-1919. - 8, 14, 24, 44, 98, 120 երես : նկ. ; 26 x 20 սմ. ապայ՝ 25 x 15 սմ.

1869թ. Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր Սզդք "Ներկայ ամսագրոյս ա․ թերթը տպուելէն զկնի բաղձալով Հոկտ․ և Նոյ․ ամսագիրները միացնել և ընդարձակ և հարուստ նիւթեր պարունակել, վասնորոյ ճակատը' նոյեմբեր և Է թիւը դրուած չէ, զոր կազմի վրայ նշանակեցինք։"

1869 Թիւ Ը՝ առաջին հինգ երեսների համարակալութիւնը սխալ է, եւ միայն 193 երեսից՝ յաջորդականութիւնը շտկուած է:

1905 Նոյեմբեր՝ Յաւելուած։
1909 Դեկտեմբեր՝ Յաւելուած։ "ԹԼԷՕԼ ԴԱՒԻԹԻ ԽԷՔԵԱԹ"։ 124 երես։

Տե՛ս՝
 • Մատենագիտություն «Արարատ» ամսագրի / Կազմ.՝ Ս. Կոծինյան, խմբ.՝ Ս. Քոլանջյան, Ա. Հատիտյան, Էջմիածին, տպ. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 1970, 290 էջ
 • «Արարատ» հանդեսի բնագրական հրատարակությունների մատենագիտություն (1868-1919), Ե., 1989, 226 էջ

  Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


  1868-1872՝ Արարատ : Ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական եւ բարոյական գիտելեաց։
  1873-1894՝ Արարատ : Ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական, բարոյական եւ ազգային։
  1895-1897՝ Արարատ : Ամսագիր կրօնական- բարոյական, գրականական-պատմական, բանասիրական-մանկավարժական, ազգային եւ պաշտօնական։
  1898-1912՝ Արարատ : Պաշտօնական Ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս․ Էջմիածնի։

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1868(Թիւ Ա, Մայիս)-1869 (Թիւ ԺԲ, Ապրիլ) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-81
  1869(Թիւ Ա, Տարի Բ․ Մայիս)-1871(Թիւ ԺԲ, Տարի Գ․ Ապրիլ) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-82
  1871 (Թիւ Ա, Տարի Դ․ Մայիս)-1872(Թիւ ԺԲ, Շրջան Ե․ Տարի Ե․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-83
  1873(Թիւ Ա, Շրջան Զ․ Տարի Ե․ Յունվար)-1874(Թիւ ԺԲ, Շրջան Է․ Տարի Է․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-84
  1874(Թիւ Ա, Շրջան Ը․ Տարի Է․ Յունվար)-1876 (Թիւ ԺԲ, Շրջան Թ․ Տարի Թ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-85
  1877(Թիւ Ա, Շրջան Ժ․ Տարի Թ․ Յունվար)-1878 (Թիւ ԺԱ-ԺԲ, Շրջան ԺԱ․ Տարի ԺԱ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-86
  1879(Թիւ Բ, Շրջան ԺԲ․ Տարի ԺԲ․ Փետրվար)-1879 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԲ․ Տարի ԺԲ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-87
  1880(Թիւ Ա, Շրջան ԺԳ․ Տարի ԺԲ․ Յունվար)-1881 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԴ․ Տարի ԺԴ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-88
  1882(Թիւ Ա, Շրջան ԺԴ․ Տարի ԺԴ․ Յունվար)-1882 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԵ․ Տարի ԺԵ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-89
  1883(Թիւ Ա եւ Բ, Շրջան ԺԶ․ Տարի ԺԶ․ Յունվար-Փետրվար)-1884 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԷ․ Տարի ԺԷ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-90:
  1885(Թիւ Ա, Շրջան ԺԸ․ Տարի ԺԷ․ Յունվար)-1885 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԸ․ Տարի ԺԷ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-91
  1886(Թիւ Ա, Շրջան ԺԹ․ Տարի ԺԸ․ Յունվար)-1886 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԹ․ Տարի ԺԹ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-92
  1887(Թիւ Ա, Շրջան Ի․ Տարի Ի․ Յունվար)-1888 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԻԱ․ Տարի ԻԱ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-93
  1889(Թիւ Ա, Շրջան ԻԱ․ Տարի ԻԲ․ Յունվար)-1890 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԻԲ․ Տարի ԻԳ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-94
  1891(Թիւ Ա, Շրջան ԻԳ․ Տարի ԻԴ․ Յունվար)-1890 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԻԳ․ Տարի ԻԴ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-95
  1892(Թիւ Ա, Տարի ԻԵ․ Յունուար)-1892 (Թիւ ԺԲ, Տարի ԻԵ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-96
  1893(Թիւ Ա, Տարի ԻԶ․ Յունուար)-1893 (Թիւ ԺԲ, Տարի ԻԶ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-97
  1894 (Համար Առաջին, Տարի ԻԷ․ Յունուար)-1896 (Համար Երկոտասաներորդ, Տարի Լ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-72
  1897 (Համար Առաջին, Տարի Լ․ Յունուար)-1898 (Թիւ ԺԱ-ԺԲ, Տարի ԼԲ․ Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-70
  1899 (Թիւ Ա, Տարի ԼԲ․ Յունուար)-1900 (Թիւ ԺԲ, Տարի ԼԴ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-71
  1901 (Թիւ Ա, Տարի ԼԴ․ Յունուար)-1901 (Թիւ ԺԱ և ԺԲ, Տարի ԼԵ․ Նոյեմբեր և Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-73
  1902 (Համար Ա, Տարի ԼԵ․ Յունուար)-1902(Համար ԺԱ և ԺԲ, Տարի ԼԶ․ Նոյեմբեր և Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-172
  1903(Համար Ա, Տարի ԼԶ․ Յունուար)-1903(Համար Ը․ Թ․, Տարի ԼԶ․ Օգոստ․, Սեպտ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն էI-173
  1904(Համար Ա, Տարի ԼԷ․ Յունվար)-1904(Համար ԺԲ․, Տարի ԼԷ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-174
  1905(Համար Ա, Տարի ԼԸ․ Յունուար)-1905(Համար ԺԲ․, Տարի ԼԸ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-175
  1906(Համար Ա, Տարի ԼԹ․ Յունուար)-1906(Համար ԺԲ․, Տարի ԼԹ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-176
  1907(Համար Ա, Տարի Խ․ Յունուար)-1907(Համար ԺԲ․, Տարի Խ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-177
  1908(Համար Ա, Տարի ԽԱ․ Յունուար)-1908(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԱ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն էI-178
  1909 (Համար Ա, Տարի ԽԲ․ Յունուար)-1909(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԲ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն էI-179
  1910(Համար Ա, Տարի ԽԳ․ Յունուար)-1910(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԴ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն էI-180
  1911(Համար Ա, Տարի ԽԵ․ Յունուար)-1911 (Համար ԺԲ․, Տարի ԽԵ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն էI-181:
  1912(Համար Ա, Տարի ԽԶ․ Յունուար)-1912(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԵ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-182
  1913(Համար Ա, Տարի ԽԷ․ Յունուար)-1913(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԷ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-183
  1914(Համար Ա, Տարի ԽԸ․ Յունուար)-1914(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԸ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-184
  1915(Համար Ա, Տարի ԽԹ․ Յունուար)-1915(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԹ․ Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-185
  1916(Համար Ա-Բ, Տարի Ծ․ Յունուար-Փետրուար)-1916(Համար ԺԱ-ԺԲ․, Տարի Ծ․ Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-186
  1917(Համար Ա, Տարի Ծ․ Յունուար-Փետրուար)-1918(Համար Դ-ԺԲ․, Տարի ԾԱ․ Ապրիլ-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-187

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

  1868,Առաջին տարի․ Յառաջաբան , թիւ Ա (Մայիս 1), թիւ Բ(Յունիս 1), թիւ Գ(Յուլիս 1), թիւ Դ(Օգոստոս 1), թիւ Ե(Սեպտեմբեր 1), թիւ Զ(Հոկտեմբեր 1), թիւ Է(Նոյեմբեր 1), թիւ Ը(Դեկտեմբեր 1):

  1869, Առաջին տարի․ թիւ Թ(Յունուար), թիւ Ժ(Փետրուար) , թիւ ԺԱ(Մարտ), թիւ ԺԲ(Ապրիլ),Բ տարի,թիւ Ա(Մայիս), թիւ Բ(Յունիս), թիւ Դ(Օգոստոս), թիւ Ե(Սեպտեմբեր), թիւ Զ(Հոկտեմբեր), թիւ Ը(Դեկտեմբեր):

  1870, Բ տարի․ թիւ Թ (Յունուար), թիւ Ժ (Փետրուար), թիւ ԺԱ(Մարտ), թիւ ԺԲ(Ապրիլ), Բովանդակութիւն նիւթոց Բ-րդ շրջանի ,Գ տարի․թիւ Ա(Մայիս), թիւ Բ(Յունիս), թիւ Գ(Յուլիս), թիւ Դ(Օգոստոս), թիւ Ե(Սեպտեմբեր), թիւ Զ(Հոկտեմբեր), թիւ Է(Նոյեմբեր), թիւ Ը(Դեկտեմբեր):

  1871, Գ տարի․ թիւ Թ (Յունուար), թիւ Ժ (Փետրուար) , թիւ ԺԱ (Մարտ), թիւ ԺԲ (Ապրիլ), Բովանդակութիւն նիւթոց երրորդ շրջանի , Դ տարի․ Ազդ, թիւ Ա (Մայիս 31), թիւ Բ (Յունիս 30), թիւ Գ (Յուլիս 31), թիւ Դ (Օգոստոս 31), թիւ Ե (Սեպտեմբեր 30), թիւ Զ (Հոկտեմբեր 31), թիւ Է (Նոյեմբեր 30), թիւ Ը (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Դ-րդ շրջանի։

  1872, Դ տարի, Ե շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 29) , թիւ Գ (Մարտ31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), Ե տարի, Ե շրջան․ , թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Ե շրջանի։

  1873, Ե տարի, Զ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), Զ տարի, Զ շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Վեցերորդ շրջանի։

  1874, Է տարի, Ը շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), Զ տարի, Է շրջան,թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), Է տարի, Է շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 31), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Է-րդ շրջանի։

  1875, Է տարի, Ը շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), Ը տարի, Ը շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Ը-րդ շրջանի։

  1876, Ը տարի, Թ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 29) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), Թ տարի, Թ շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Թ-րդ շրջանի։

  1877, Թ տարի, Ժ շրջան․ Յայտարարութիւն, թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), Ժ տարի, Ժ շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Ժ-րդ շրջանի։

  1878, Ժ տարի, ԺԱ շրջան․ Զեկուցումն, թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), ԺԱ տարի, ԺԱ շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, Է (Յունիս 30, Յուլիս 31), թիւ Ը, Թ (Օգոստոս 31, Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ-ԺԲ (Նոյեմբեր -Դեկտեմբեր)։

  1879, ԺԲ տարի, ԺԲ շրջան․ թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 1), թիւ Ը( Օգոստոս 1), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 1), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 1), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 1), Բովանդակութիւն ԺԲ-րդ շրջանի։

  1880, ԺԲ տարի, ԺԳ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ, Գ (Փետրուար, Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), ԺԳ տարի, ԺԳ շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԳ-րդ շրջանի։

  1881, ԺԳ տարի, ԺԴ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28), , թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), ԺԴ տարի, ԺԴ շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԴ-րդ շրջանի։

  1882, ԺԴ տարի, ԺԴ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), ԺԴ տարի, ԺԵ շրջան, թիւ Բ (Փետրուար 28), , թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), ԺԵ տարի, ԺԵ շրջան․ թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԵ-րդ շրջանի։

  1883, ԺԶ տարի, ԺԶ շրջան․ թիւ Ա, Բ (Յունվար, Փետրվար), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԶ-րդ շրջանի։

  1884, ԺԷ տարի, ԺԷ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 29), թիւ Գ (Մարտ 30) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31)։

  1885, ԺԷ տարի, ԺԸ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), ԺԶ տարի, ԺԶ շրջան, Բովանդակութիւն ԺԸ-րդ շրջանի։

  1886, ԺԸ տարի, ԺԹ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), ԺԹ տարի, ԺԹ շրջան. թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԹ-րդ շրջանի։

  1887, Ի տարի, Ի շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն Ի-րդ շրջանի։

  1888, ԻԱ տարի, ԻԱ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 29), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԻԱ-րդ շրջանի։

  1889, ԻԲ տարի, ԻԱ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Ցանկ նիւթոց։

  1890, ԻԳ տարի, ԻԲ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 30) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 1), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 1), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 1), Ցանկ նիւթոց։

  1891, ԻԴ տարի, ԻԳ շրջան․ թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրվար), թիւ Գ (Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը ( Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։

  1892, ԻԵ տարի․ թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը ( Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1893, ԻԶ տարի․ թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը ( Օգոստոս), թիւ Թ, Ժ (Սեպտեմբեր, Հոկտեմբեր) թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1894, ԻԷ տարի․ համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ(Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ(Յուլիս), համար ութերորդ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար երկուտասաներորդ (Դեկտեմբեր)։

  1895, ԻԸ տարի․ Ցանկ նիւթոց, համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), ԻԹ տարի, համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար մետասաներորդ (Նոյեմբեր), համար երկուտասաներորդ (Դեկտեմբեր)։

  1896, ԻԹ տարի․ համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), Լ տարի․ համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար մետասաներորդ (Նոյեմբեր), համար երկուտասաներորդ (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։

  1897, Լ տարի․ համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), ԼԱ տարի․ համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար 9-րդ եւ 10րդ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), համար 11-րդ եւ 12-րդ (Նոյեմբերեւ Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։

  1898, ԼԱ տարի․ համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ- չորրորդ (Մարտ-Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), ԼԲ տարի․ համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ եւ ԺԲ (Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։

  1899, ԼԲ տարի․ համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ- չորրորդ (Մարտ-Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), ԼԳ տարի․ համար ութերորդ (Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար Ժ եւ ԺԱ (Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1900, ԼԳ տարի․ համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ(Մարտ), համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), ԼԴ տարի․ համար Ը եւ Թ ( Օգոստոս եւ Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1901, ԼԴ տարի․ համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ(Մարտ), համար չորրորդ (Ապրիլ), համար Ե-Զ (Մայիս եւ Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ եւ Ժ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), համար ԺԱ-ԺԲ (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)։

  1902, ԼԵ տարի․ համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ-Դ (Մարտ-Ապրիլ), համար Ե-Զ (Մայիս եւ Յունիս), ԼԵ-ԼԶ տարի․ համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ եւ Ժ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), համար ԺԱ-ԺԲ (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)։

  1903, ԼԶ տարի․ համար Ա (Յունուար), համար Բ-Գ (Փետրուար-Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է(Յուլիս), համար Ը-Թ ( Օգոստոս-Սեպտեմբեր)։

  1904, ԼԷ տարի․ համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե(Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1905, ԼԸ տարի․ համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1906, ԼԹ տարի․ համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ- Է (Յունիս-Յուլիս), համար Ը-ԺԱ (Օգոստոս-Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1907, Խ տարի․ համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ-ԺԱ (Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։

  1908, ԽԱ տարի․ համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե-Զ (Մայիս-Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։


  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին--XIX-XX դդ--Պարբերականներ


  Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի--XIX-XX դդ--1868-1919--Պարբերականներ
  Առաջին Հանրապետութեան մամուլ--XIX-XX դդ--1868-1919--Պարբերականներ
  Կրօնաբարոյական--XIX-XX դդ--1868-1919--Պարբերականներ
  տպ. "Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին"


  Վաղարշապատ
  Հայաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր