000 39671nas a2201045 a 4500
001 VMC010
003 MEC
005 20221023081002.0
008 121102d18681919ai |||pd|| || ||arm|d
040 _aAM-YeNLA
_barm
_cAM-YeHGA
041 0 _aarm
245 0 0 _aԱՐԱՐԱՏ :
_bԱմսագիր Կրօնական, Պատմական, Բանասիրական ԵՒ Բարոյական Գիտելեաց / Աշխատասիրութիւն ՄԻԱԲԱՆԻՑ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ /
_cՀիմնադիր Խմբ.` Աբէլ արք. Մխիթարեան.
260 _aԻ Վաղարշապատ :
_bԻ Տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի,
_bԵլեքտրաշարժ Տպարան Սուրբ Էջմիածնի,
_c1868-1919.
300 _a8, 14, 24, 44, 98, 120 երես :
_bնկ. ;
_c26 x 20 սմ. ապայ՝ 25 x 15 սմ.
500 _a1869թ. Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր Սզդք "Ներկայ ամսագրոյս ա․ թերթը տպուելէն զկնի բաղձալով Հոկտ․ և Նոյ․ ամսագիրները միացնել և ընդարձակ և հարուստ նիւթեր պարունակել, վասնորոյ ճակատը' նոյեմբեր և Է թիւը դրուած չէ, զոր կազմի վրայ նշանակեցինք։" 1869 Թիւ Ը՝ առաջին հինգ երեսների համարակալութիւնը սխալ է, եւ միայն 193 երեսից՝ յաջորդականութիւնը շտկուած է:
501 _a1905 Նոյեմբեր՝ Յաւելուած։ 1909 Դեկտեմբեր՝ Յաւելուած։ "ԹԼԷՕԼ ԴԱՒԻԹԻ ԽԷՔԵԱԹ"։ 124 երես։
504 _aՏե՛ս՝ <br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/286688/edition/263206" target="_blank">Մատենագիտություն «Արարատ» ամսագրի / Կազմ.՝ Ս. Կոծինյան, խմբ.՝ Ս. Քոլանջյան, Ա. Հատիտյան, Էջմիածին, տպ. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 1970, 290 էջ</a> <li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/287175/edition/263658" target="_blank"> «Արարատ» հանդեսի բնագրական հրատարակությունների մատենագիտություն (1868-1919), Ե., 1989, 226 էջ</a>
515 _aԻւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:
520 _a1868-1872՝ Արարատ : Ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական եւ բարոյական գիտելեաց։ 1873-1894՝ Արարատ : Ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական, բարոյական եւ ազգային։ 1895-1897՝ Արարատ : Ամսագիր կրօնական- բարոյական, գրականական-պատմական, բանասիրական-մանկավարժական, ազգային եւ պաշտօնական։ 1898-1912՝ Արարատ : Պաշտօնական Ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս․ Էջմիածնի։
521 _aCC
546 _aԲնագիրը՝ հայերէն
563 _a<b>1868</b>(Թիւ Ա, Մայիս)-1869 (Թիւ ԺԲ, Ապրիլ) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-81</b> <b>1869</b>(Թիւ Ա, Տարի Բ․ Մայիս)-1871(Թիւ ԺԲ, Տարի Գ․ Ապրիլ) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-82</b> <b>1871</b> (Թիւ Ա, Տարի Դ․ Մայիս)-1872(Թիւ ԺԲ, Շրջան Ե․ Տարի Ե․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-83</b> <b>1873</b>(Թիւ Ա, Շրջան Զ․ Տարի Ե․ Յունվար)-1874(Թիւ ԺԲ, Շրջան Է․ Տարի Է․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-84</b> <b>1874</b>(Թիւ Ա, Շրջան Ը․ Տարի Է․ Յունվար)-1876 (Թիւ ԺԲ, Շրջան Թ․ Տարի Թ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-85</b> <b>1877</b>(Թիւ Ա, Շրջան Ժ․ Տարի Թ․ Յունվար)-1878 (Թիւ ԺԱ-ԺԲ, Շրջան ԺԱ․ Տարի ԺԱ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-86</b> <b>1879</b>(Թիւ Բ, Շրջան ԺԲ․ Տարի ԺԲ․ Փետրվար)-1879 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԲ․ Տարի ԺԲ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-87</b> <b>1880</b>(Թիւ Ա, Շրջան ԺԳ․ Տարի ԺԲ․ Յունվար)-1881 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԴ․ Տարի ԺԴ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-88</b> <b>1882</b>(Թիւ Ա, Շրջան ԺԴ․ Տարի ԺԴ․ Յունվար)-1882 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԵ․ Տարի ԺԵ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-89</b> <b>1883</b>(Թիւ Ա եւ Բ, Շրջան ԺԶ․ Տարի ԺԶ․ Յունվար-Փետրվար)-1884 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԷ․ Տարի ԺԷ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-90</b>: <b>1885</b>(Թիւ Ա, Շրջան ԺԸ․ Տարի ԺԷ․ Յունվար)-1885 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԸ․ Տարի ԺԷ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-91</b> <b>1886</b>(Թիւ Ա, Շրջան ԺԹ․ Տարի ԺԸ․ Յունվար)-1886 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԺԹ․ Տարի ԺԹ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-92</b>
563 _a<b>1887</b>(Թիւ Ա, Շրջան Ի․ Տարի Ի․ Յունվար)-1888 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԻԱ․ Տարի ԻԱ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-93</b> <b>1889</b>(Թիւ Ա, Շրջան ԻԱ․ Տարի ԻԲ․ Յունվար)-1890 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԻԲ․ Տարի ԻԳ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-94</b> <b>1891</b>(Թիւ Ա, Շրջան ԻԳ․ Տարի ԻԴ․ Յունվար)-1890 (Թիւ ԺԲ, Շրջան ԻԳ․ Տարի ԻԴ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-95</b> <b>1892</b>(Թիւ Ա, Տարի ԻԵ․ Յունուար)-1892 (Թիւ ԺԲ, Տարի ԻԵ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-96</b> <b>1893</b>(Թիւ Ա, Տարի ԻԶ․ Յունուար)-1893 (Թիւ ԺԲ, Տարի ԻԶ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-97</b> <b>1894 </b>(Համար Առաջին, Տարի ԻԷ․ Յունուար)-1896 (Համար Երկոտասաներորդ, Տարի Լ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-72</b> <b>1897</b> (Համար Առաջին, Տարի Լ․ Յունուար)-1898 (Թիւ ԺԱ-ԺԲ, Տարի ԼԲ․ Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-70</b> <b>1899 </b>(Թիւ Ա, Տարի ԼԲ․ Յունուար)-1900 (Թիւ ԺԲ, Տարի ԼԴ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-71</b> <b>1901</b> (Թիւ Ա, Տարի ԼԴ․ Յունուար)-1901 (Թիւ ԺԱ և ԺԲ, Տարի ԼԵ․ Նոյեմբեր և Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-73</b> <br/>
563 _a<b>1902</b> (Համար Ա, Տարի ԼԵ․ Յունուար)-1902(Համար ԺԱ և ԺԲ, Տարի ԼԶ․ Նոյեմբեր և Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-172</b> <b>1903</b>(Համար Ա, Տարի ԼԶ․ Յունուար)-1903(Համար Ը․ Թ․, Տարի ԼԶ․ Օգոստ․, Սեպտ․) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է<b>I-173</b> <b>1904</b>(Համար Ա, Տարի ԼԷ․ Յունվար)-1904(Համար ԺԲ․, Տարի ԼԷ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-174</b> <b>1905</b>(Համար Ա, Տարի ԼԸ․ Յունուար)-1905(Համար ԺԲ․, Տարի ԼԸ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-175</b> <b>1906</b>(Համար Ա, Տարի ԼԹ․ Յունուար)-1906(Համար ԺԲ․, Տարի ԼԹ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-176</b> <b>1907</b>(Համար Ա, Տարի Խ․ Յունուար)-1907(Համար ԺԲ․, Տարի Խ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-177</b> <b>1908</b>(Համար Ա, Տարի ԽԱ․ Յունուար)-1908(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԱ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է<b>I-178</b> <b>1909 </b>(Համար Ա, Տարի ԽԲ․ Յունուար)-1909(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԲ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է<b>I-179</b> <b>1910</b>(Համար Ա, Տարի ԽԳ․ Յունուար)-1910(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԴ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է<b>I-180</b> <b>1911</b>(Համար Ա, Տարի ԽԵ․ Յունուար)-1911 (Համար ԺԲ․, Տարի ԽԵ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է<b>I-181</b>:<br/>
563 _a<b>1912</b>(Համար Ա, Տարի ԽԶ․ Յունուար)-1912(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԵ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-182</b> <b>1913</b>(Համար Ա, Տարի ԽԷ․ Յունուար)-1913(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԷ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-183</b> <b>1914</b>(Համար Ա, Տարի ԽԸ․ Յունուար)-1914(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԸ․ Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-184</b> <b>1915</b>(Համար Ա, Տարի ԽԹ․ Յունուար)-1915(Համար ԺԲ․, Տարի ԽԹ․ Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-185</b> <b>1916</b>(Համար Ա-Բ, Տարի Ծ․ Յունուար-Փետրուար)-1916(Համար ԺԱ-ԺԲ․, Տարի Ծ․ Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-186</b> <b>1917</b>(Համար Ա, Տարի Ծ․ Յունուար-Փետրուար)-1918(Համար Դ-ԺԲ․, Տարի ԾԱ․ Ապրիլ-Դեկտեմբեր) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-187</b> <br><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :</b>
563 _a<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308087?language=hyw#structure" target="_blank"><b>1868,</a>Առաջին տարի․</b> Յառաջաբան , թիւ Ա (Մայիս 1), թիւ Բ(Յունիս 1), թիւ Գ(Յուլիս 1), թիւ Դ(Օգոստոս 1), թիւ Ե(Սեպտեմբեր 1), թիւ Զ(Հոկտեմբեր 1), թիւ Է(Նոյեմբեր 1), թիւ Ը(Դեկտեմբեր 1):
563 _a<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308088?language=hyw#structure" target="_blank"><b>1869,</a> Առաջին տարի․</b> թիւ Թ(Յունուար), թիւ Ժ(Փետրուար) , թիւ ԺԱ(Մարտ), թիւ ԺԲ(Ապրիլ),<b>Բ տարի,</b>թիւ Ա(Մայիս), թիւ Բ(Յունիս), թիւ Դ(Օգոստոս), թիւ Ե(Սեպտեմբեր), թիւ Զ(Հոկտեմբեր), թիւ Ը(Դեկտեմբեր):
563 _a<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308090?language=hyw#structure" target="_blank"><b>1870, </a>Բ տարի․</b> թիւ Թ (Յունուար), թիւ Ժ (Փետրուար), թիւ ԺԱ(Մարտ), թիւ ԺԲ(Ապրիլ), Բովանդակութիւն նիւթոց Բ-րդ շրջանի ,<b>Գ տարի․</b>թիւ Ա(Մայիս), թիւ Բ(Յունիս), թիւ Գ(Յուլիս), թիւ Դ(Օգոստոս), թիւ Ե(Սեպտեմբեր), թիւ Զ(Հոկտեմբեր), թիւ Է(Նոյեմբեր), թիւ Ը(Դեկտեմբեր):
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308091?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1871, </a> Գ տարի․</b> թիւ Թ (Յունուար), թիւ Ժ (Փետրուար) , թիւ ԺԱ (Մարտ), թիւ ԺԲ (Ապրիլ), Բովանդակութիւն նիւթոց երրորդ շրջանի , <b> Դ տարի․</b> Ազդ, թիւ Ա (Մայիս 31), թիւ Բ (Յունիս 30), թիւ Գ (Յուլիս 31), թիւ Դ (Օգոստոս 31), թիւ Ե (Սեպտեմբեր 30), թիւ Զ (Հոկտեմբեր 31), թիւ Է (Նոյեմբեր 30), թիւ Ը (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Դ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308140?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1872, </a> Դ տարի, Ե շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 29) , թիւ Գ (Մարտ31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> Ե տարի, Ե շրջան․ </b>, թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Ե շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308156?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1873, </a> Ե տարի, Զ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> Զ տարի, Զ շրջան․ </b> թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Վեցերորդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308190?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1874, </a> Է տարի, Ը շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), <b> Զ տարի, Է շրջան,</b>թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> Է տարի, Է շրջան․ </b>թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 31), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Է-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308208?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1875, </a> Է տարի, Ը շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b>Ը տարի, Ը շրջան․ </b> թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Ը-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308244?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1876, </a> Ը տարի, Թ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 29) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> Թ տարի, Թ շրջան․ </b>թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Թ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308259?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1877, </a> Թ տարի, Ժ շրջան․ </b> Յայտարարութիւն, թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> Ժ տարի, Ժ շրջան․ </b>թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը (Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն նիւթոց Ժ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308274?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1878, </a> Ժ տարի, ԺԱ շրջան․ </b> Զեկուցումն, թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> ԺԱ տարի, ԺԱ շրջան․ </b>թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, Է (Յունիս 30, Յուլիս 31), թիւ Ը, Թ (Օգոստոս 31, Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ-ԺԲ (Նոյեմբեր -Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308287?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1879, </a> ԺԲ տարի, ԺԲ շրջան․ </b> թիւ Բ (Փետրուար 28) , թիւ Գ (Մարտ 31), թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 1), թիւ Ը( Օգոստոս 1), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 1), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 1), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 1), Բովանդակութիւն ԺԲ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308299?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1880, </a> ԺԲ տարի, ԺԳ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ, Գ (Փետրուար, Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> ԺԳ տարի, ԺԳ շրջան․ </b>թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԳ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308312?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1881, </a> ԺԳ տարի, ԺԴ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրուար 28), , թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> ԺԴ տարի, ԺԴ շրջան․ </b>թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԴ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308326?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1882, </a> ԺԴ տարի, ԺԴ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), <b> ԺԴ տարի, ԺԵ շրջան, </b>թիւ Բ (Փետրուար 28), , թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), <b> ԺԵ տարի, ԺԵ շրջան․ </b>թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԵ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308341?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1883, </a> ԺԶ տարի, ԺԶ շրջան․ </b> թիւ Ա, Բ (Յունվար, Փետրվար), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԶ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308342?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1884, </a> ԺԷ տարի, ԺԷ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 29), թիւ Գ (Մարտ 30) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 30), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 31), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308343?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1885, </a> ԺԷ տարի, ԺԸ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), <b> ԺԶ տարի, ԺԶ շրջան, </b> Բովանդակութիւն ԺԸ-րդ շրջանի։</b>
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308344?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1886, </a> ԺԸ տարի, ԺԹ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), <b> ԺԹ տարի, ԺԹ շրջան. </b>թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԺԹ-րդ շրջանի։</b>
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308345?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1887, </a> Ի տարի, Ի շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ, (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն Ի-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308346?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1888, </a> ԻԱ տարի, ԻԱ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 29), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Բովանդակութիւն ԻԱ-րդ շրջանի։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308347?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1889, </a> ԻԲ տարի, ԻԱ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 31) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 30), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 31), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 30), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր 31), Ցանկ նիւթոց։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308348?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1890, </a> ԻԳ տարի, ԻԲ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար 31), թիւ Բ (Փետրվար 28), թիւ Գ (Մարտ 30) , թիւ Դ (Ապրիլ 30), թիւ Ե (Մայիս 31), թիւ Զ (Յունիս 30), թիւ Է (Յուլիս 31), թիւ Ը ( Օգոստոս 31), թիւ Թ (Սեպտեմբեր 1), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր 1), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր 1), Ցանկ նիւթոց։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308349?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1891, </a> ԻԴ տարի, ԻԳ շրջան․ </b> թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրվար), թիւ Գ (Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը ( Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308350?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1892, </a> ԻԵ տարի․ </b> թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը ( Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր)</b>։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308351?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1893, </a> ԻԶ տարի․ </b> թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ) , թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը ( Օգոստոս), թիւ Թ, Ժ (Սեպտեմբեր, Հոկտեմբեր) թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր)</b>։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308352?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1894, </a> ԻԷ տարի․ </b> համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ(Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ(Յուլիս), համար ութերորդ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար երկուտասաներորդ (Դեկտեմբեր)</b>։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308353?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1895, </a> ԻԸ տարի․ </b> Ցանկ նիւթոց, համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), </a> <b> ԻԹ տարի, </b> համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար մետասաներորդ (Նոյեմբեր), համար երկուտասաներորդ (Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308355?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1896, </a> ԻԹ տարի․ </b> համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), </a> <b> Լ տարի․ </b> համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար մետասաներորդ (Նոյեմբեր), համար երկուտասաներորդ (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308356?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1897, </a> Լ տարի․ </b> համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ (Մարտ) , համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), </a> <b> ԼԱ տարի․ </b> համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար 9-րդ եւ 10րդ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), համար 11-րդ եւ 12-րդ (Նոյեմբերեւ Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308357?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1898, </a> ԼԱ տարի․ </b> համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ- չորրորդ (Մարտ-Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), </a> <b> ԼԲ տարի․ </b> համար ութերորդ ( Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար տասներորդ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ եւ ԺԲ (Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308358?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1899, </a> ԼԲ տարի․ </b> համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ- չորրորդ (Մարտ-Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), </a> <b> ԼԳ տարի․ </b> համար ութերորդ (Օգոստոս), համար իններորդ (Սեպտեմբեր), համար Ժ եւ ԺԱ (Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308359?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1900, </a> ԼԳ տարի․ </b> համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ(Մարտ), համար չորրորդ (Ապրիլ), համար հինգերորդ (Մայիս), համար վեցերորդ (Յունիս), համար եօթներորդ (Յուլիս), </a> <b> ԼԴ տարի․ </b> համար Ը եւ Թ ( Օգոստոս եւ Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308360?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1901, </a> ԼԴ տարի․ </b> համար առաջին (Յունուար), համար երկրորդ (Փետրուար), համար երրորդ(Մարտ), համար չորրորդ (Ապրիլ), համար Ե-Զ (Մայիս եւ Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ եւ Ժ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), համար ԺԱ-ԺԲ (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308361?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1902, </a> ԼԵ տարի․ </b> համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ-Դ (Մարտ-Ապրիլ), համար Ե-Զ (Մայիս եւ Յունիս), </a> ԼԵ-ԼԶ տարի․ </b> համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ եւ Ժ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), համար ԺԱ-ԺԲ (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308362?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1903, </a> ԼԶ տարի․ </b> համար Ա (Յունուար), համար Բ-Գ (Փետրուար-Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է(Յուլիս), համար Ը-Թ ( Օգոստոս-Սեպտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308363?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1904, </a> ԼԷ տարի․ </b> համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե(Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308364?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1905, </a> ԼԸ տարի․ </b> համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308365?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1906, </a> ԼԹ տարի․ </b> համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ- Է (Յունիս-Յուլիս), համար Ը-ԺԱ (Օգոստոս-Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308366?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1907, </a> Խ տարի․ </b> համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե (Մայիս), համար Զ (Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ-ԺԱ (Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։
563 _a<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/308368?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1908, </a> ԽԱ տարի․ </b> համար Ա (Յունուար), համար Բ (Փետրուար), համար Գ (Մարտ), համար Դ (Ապրիլ), համար Ե-Զ (Մայիս-Յունիս), համար Է-Ը (Յուլիս եւ Օգոստոս), համար Թ (Սեպտեմբեր), համար Ժ (Հոկտեմբեր), համար ԺԱ (Նոյեմբեր), համար ԺԲ (Դեկտեմբեր)։
610 2 4 _aՄայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին
_yXIX-XX դդ
_vՊարբերականներ
650 4 _aՀայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի
_yXIX-XX դդ
_y1868-1919
_vՊարբերականներ
650 4 _aԱռաջին Հանրապետութեան մամուլ
_yXIX-XX դդ
_y1868-1919
_vՊարբերականներ
650 4 _aԿրօնաբարոյական
_yXIX-XX դդ
_y1868-1919
_vՊարբերականներ
650 4 _aտպ. "Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին"
651 4 _aՎաղարշապատ
651 4 _aՀայաստան
651 4 _aԵւրոպա
655 4 _aԱմսագիր
700 1 _aՄխիթարեան, Աբէլ
_d1804-1873
_cարք.,
_eխմբ.
700 1 _aՍտեփանե, Խորեն Յարութիւնի վարդապետ
_d1840-1900
_cվրդ.,
_eխմբ.
700 1 _aՏէր Մկրտչեան, Կարապէտ Մարտիրոսի
_d1866-1945
_eխմբ.
_cեպս.,
700 1 _aՏէր Մկրտչեան, Գալուստ Մկրտչի
_d1860-1918
_eխմբ.
700 0 _aԳարեգին Ա Կաթողիկոս Յովսէփեան
_eխմբ.
_d1867-1952
_aՏէր Մովսիսեան, Յուսիկ
_d1853-1924
_cարք.,
_eխմբ.
700 1 _aԱբրահամեան, Աբէլ
_d1888-
_q(Նազարեան)
_cաբղյ.,
_eխմբ.
700 1 _aՄիքայէլեան, Ներսէս
_eխմբ.
_cաբղյ.,
700 1 _aՏէր Մովսէսեան, Մեսրոպ
_d1865-1939
_eխնբ.
_cարք.,
700 1 _aԱղավէլեան, Բաբգէն
_eխնբ.
_cվրդ.,
700 1 _aՏէր Յովհաննիսեան, Տիրայր
_d1867-1956
_eխմբ.
_cվրդ.,
700 1 _aՏէր Ղազարեան, Գիւտ
_d1877-1927
_eխմբ.
_cվրդ.,
856 4 1 _yԿարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
_uhttps://arar.sci.am/dlibra/publication/79582?language=hyw#structure
942 _2ddc
_cP
_n0
999 _c99
_d99