ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ /

ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ / DZAGHIK Տէր եւ Տնօրէն՝ Անտօն Սաքաեան; խմբ.՝ Յ. Մ. Հաճեան; խմբ.՝ Գափամաճեան, Մ., Տնօրէն-Հրատարակիչ՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան, Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան, Հրատարակիչ՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան, Խմբագրապետ՝ Արշակ Չօպանեան, Տնօրէն-Խմբագիր՝ Երուանդ Գարթալեան, Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան, Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան, Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տնօրէն՝ Բ. Հանէսեան, Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան, Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան, Խմբագիր՝ Հայկանոյշ Մառք, Խմբագիրներ՝ Երուանդ Թօլայեան, Գրիգոր Թորոսեան, Երուանդ Օտեան, Գրիգոր Համբիկեան - Կ. Պոլիս : Տպագրութիւն "Ճէրիտէի Շարգիյէ" լրագրոյ Տպագրութիւն Կ. Պիպէրեան, Տպագրութիւն Նշան Կ. Պէրպէրեան, Տպագրութիւն Միհրան Յ. Փափազեան, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ" լրագրոյ, Տպագրութիւն Սահակ Նիկողոսեան, Տպագրութիւն Ն. Ճ. Արամեան, Տպագրութիւն Նշան Կ. Պէրպէրեան եւ Մ. Գալփաքճեան, Տպագրութիւն Սարըեան, Տպագրութիւն Վ. Մինասեան, Տպագրութիւն Ա. Սագաեան, Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, 1886-1905, 1908-1911. - 8 երես, 16 երես, 32 երես, 4 երես, 12 երես, 48 երես, 2 երես, 4 երես ։ (շաբաթը երկու անգամ, շաբաթաթերթ, կիսամսեայ, ամենօրեայ) 29 x 21 սմ, 39 x 28 սմ, 24 x 16 սմ, 55 x 39 սմ, 30 x 22 սմ, 53 x 40 սմ, 50 x 34 սմ, 39 x 27 սմ, 47 x 31 սմ - 1886-1905, 1908-1911.

1891 Նոր Շրջան Բ. Տարի - 16 երես:
1891 Նոր Շրջան Բ. Տարի - Առջեւից 2 չհամարակալած երես՝ Յայտարարութիւններ: Վերջից 2 չհամարակալած երես՝ Յայտարարութիւններ:
1892 Նոր Շրջան Գ. Տարի, Թիւ 1 "ԾԱՂԻԿ կը հրատարակուի Շաբաթ օրերը և տարին 50 թիւ:"
1895 Ապրիլ 1 "Յաւելուածական թիւ":
1895 Սեպտ. 9 "Յաւելուածական թիւ":

1897 Դ. Տարի. Թիւ 1 - ՈՂՋՈ՛ՅՆ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂԱՑ "Ծաղիկ շաբաթաթերթին հրատարակութիւնը ո՛չ թէ այսօր կ՛սկսինք, այլ սկսած էինք զայն 1890 սեպտ. 15ին, և պարագայից բերմամբ ընդհատած՝ 1894 փետրուար 19ին: Այս ժամանակամիջոցը կրնանք կոչել առաջին շրջան մը:"

1899 ԺԳ. Տարի, 28 Օգոստոս, Թիւ 8: ԼՈՅՍ՝ ՓՈԽԱՆ ԾԱՂԻԿԻ "Ինչպէս որ ասկէ առաջ յայտարարուած էր, ԾԱՂԻԿ ի մօտոյ պիտի հրատարակուի իբրև օրաթերթ ամէն օր, իր արտօնատիրոջ՝ Անտոն էֆ. Սաքաեանի տրամադրութեան տակ:
Թէև ըսուած էր թէ միեւնոյն ժամանակ ԾԱՂԻԿ շաբաթերթն ալ պիտի շարունակուի ըստ առաջնոյն: Սակայն անկարելի ըլլալով միեւնոյն թերթը երկու տարբեր ուղղութեամբ և տարբեր տնօրինութեամբ շարունակել, նախամեծար համարեցի թերթիս ուղղութիւնը փոխելու տեղ անունը փոխել: Ուստի յառաջիկայ շաբաթէն սկսեալ ԼՈՅՍ պիտի հրատարակուի ԾԱՂԻԿի տեղ, միևնոյն ուղղութեամբ, միեւնոյն պարունակութեամբ, միևնոյն ծաւալով և միեւնոյն պայմաններով: Միմիայն թերթին ճակատը փոխանակ ԾԱՂԻԿի՝ ԼՈՅՍ պիտի գրուի..." ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ:

1900 ԺԳ. Տարի Թիւ 113, ՇԱԲԱԹ 15 ՅՈՒՆՈՒԱՐ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ "ԾԱՂԻԿ"ի
"Առօրեայ ԾԱՂԻԿ էն զատ, կիրակնօրեայ ուրոյն ԾԱՂԻԿ մը պիտի հրատարկուի Պատկերազարդ, Ազգային,Գրական, Կրօնական ճոխ պարունակութեամբ: ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԾԱՂԻԿՆ երբեք առնջութիւն չունի ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԾԱՂԻԿ ին հետ:"

1900 ԺԳ. Տարի Թիւ 116, ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 16 ՄԱՐՏ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ "ԾԱՂԻԿ"ի
"Ծաղիկ, որ Տպագրական Տեսչութեան Յնվ. 19 թուակիր հրամանագրով դադարման դատապարտուած էր անպայման ժամանակաւ, Բարձր. հրամանաւ այսօր կը վերսկսի իր հրատարակութիւնը իր յատուկ տպարանին մէջ:"

1904 ԺԷ. Տարի, Թիւ 1: ՔԱՆԻ ՄԸ ԽՕՍՔԵՐ: "Ծաղիկ"ի ներկայ հրատարակութիւնը որեւ է նիւթական կամ բարոյական կապ չունի Պ. Միքայէլ Շամտանճեանի խմբագրութեամբ հրատարակուած նախորդ շրջանին հետ:

Առկայ է տպագրական սխալ՝ "ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ" 1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան՝ նշուած է Թիւ 14(599) եւ Թիւ 15(599) : Թուագրումը սխալով շարունակուած է:


Աղբիւր․
 • «Անահիտ» հանդեսը / Յու. Ավետիսյան. - Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1999. - 228 էջ. Գլուխ 1.2 «Ծաղիկը» Արշակ Չոպանյանի խմբագրությամբ:

  1886 Ա. Տարի Թիւ 1-4, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
  1887 Ա. Տարի Թիւ 5-104, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
  1887 Բ. Տարի Թիւ 105-107, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
  1888 Բ. Տարի Թիւ 108-161, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
  1888 Բ. Տարի Թիւ 162-183, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
  1888 Գ. Տարի Թիւ 184-185, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
  1889 Գ. Տարի Թիւ 186-275, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
  1889 Դ. Տարի Թիւ 276-278, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
  1890 Դ. Տարի Թիւ 279-329, ԾԱՂԻԿ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ: Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
  1890 Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 1 (ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 15) - Թիւ 16, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
  1891 Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 17-52, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
  1891 Նոր Շրջան Բ. Տարի Թիւ 1-11, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
  1892 Նոր Շրջան Բ. Տարի Թիւ 12-52, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
  1892 Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 1-2, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
  1893 Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 3-37, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Ա. Ա. Սուրէնեան.
  1894 Նոր Շրջան Գ. Տարի Թիւ 38-39, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, Խմբագիր՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան.
  1894 Նոր Շրջան Ա. Տարի Թիւ 1 (Մայիս 14)-20, ԾԱՂԻԿ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Շաբաթաթերթ: 39 x 28 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Պ. Գայսէրեան.
  1895 Նոր Շրջան Թիւ 1-17, ԾԱՂԻԿ ։ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Խմբագրապետ Արշակ Չօպանեան: 24 x 16 սմ, 32 երես:
  1896 9րդ Տարի Թիւ 1-23, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ - 55 x 39 սմ, 4 երես: Տնօրէն-Խմբագիր՝ Երուանդ Գարթալեան
  1897 Դ. Տարի Թիւ 1-3, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Գրական, Մանկավարժական եւ Քաղաքական - 30 x 22 սմ, 16 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Յ. Մ. Հաճեան
  1897 Դ. Տարի Թիւ 4-22, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Գրական, Գիտական, Մանկավարժական, Քաղաքական - 30 x 22 սմ, 16 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան.
  1897 Ժ. Տարի Թիւ 1-4, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Գրական, Գիտական եւայլն - 30 x 22 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան.
  1897 Ժ. Տարի Թիւ 5-25, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես։ Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան.
  1898 Ժ. Տարի Թիւ 26-52, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան.
  1898 ԺԱ. Տարի Թիւ 1-20, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Զուարճալիք - 30 x 22 սմ, 8 երես, ապայ 12 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան.
  1898 ԺԱ. Տարի Թիւ 21-25, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Խմբագիր՝ Յովնան Գ. Փալագաշեան. Խմբագրապետ՝ Մ. Սուլթանեան. Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան.
  1899 ԺԲ. Տարի Թիւ 26-52, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան
  1899 ԺԳ. Տարի Թիւ 1, Զաւեշտաթերթ - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան
  1899 ԺԳ. Տարի Թիւ 2-8, ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ Ազգային, Քաղաքական, Բանասիրական եւ Երգիծաբանական - 30 x 22 սմ, 12 երես: Տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէօքմէճեան
  1899 ԺԳ. Տարի Թիւ 1-101, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ" Օրաթերթ։
  1900 ԺԳ. Տարի Թիւ 1, ԾԱՂԻԿ : ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ:
  1900 ԺԳ. Տարի Թիւ 102-155, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Խմբագրապետ՝ Ղ. Բոլատ, Տնօրէն՝ Ռ. Սագաեան, Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան:
  1901 ԺԵ. Տարի Թիւ 162-236, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան.
  1902 ԺԵ. Տարի Թիւ 237-468, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան.
  1902 ԺԶ. Տարի Թիւ 469-539, ԾԱՂԻԿ : ՕՐԱԳԻՐ - 53 x 40 սմ, 4 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Արամ Անտոնեան.
  1903 16րդ Տարի Թիւ 1 (540)-47 (584) ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ - 33 x 24 սմ, 12 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան.
  1904 17րդ Տարի Թիւ 1 (585)-15 (599) ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ - 33 x 24 սմ, 12 երես: Տպագրութիւն "Սագաեան" Տպարան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան.
  1904 17րդ Տարի Թիւ 16 - 26, ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ - 25 x 17 սմ, 16 երես: Տպագրութիւն Սագաեան: Խմբագիր՝ Միքայէլ Շամտանճեան.
  1904 ԺԷ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(566) - 8(573), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 48 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
  1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 9(574) - 19(580), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
  1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 20(581) - 23(584), ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
  1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(586) - 16(600), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ գրական գեղարուեստական, առտնին տնտեսութեան, նորոյթի, ձեռական աշխատութեանց, կանացի հարցերու եւ աշխարհիկ իրերու - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան:
  1906 ԺԹ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 17(601) - 47(631), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան:
  1906 ԺԹ. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 1(631) - 16(646), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ":
  1907 Ի. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 17(647) - 49(677), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ":
  1907 Ի. Տարի, Բ. Շրջան Թիւ 38, Թիւ 39-40, Թիւ 41-42, Թիւ 43-44, Թիւ 45-46, Թիւ 47-48, Թիւ 49-50 "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց Բաժինը": Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
  1907 Ա. Շրջան Թիւ 8, Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Պատանիներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
  1907 Ա. Շրջան Թիւ 10, Թիւ 11, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
  1907 Ա. Շրջան Թիւ 12 - Թիւ 33, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: Խմբագիր՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան.
  1908 Ի. Տարի (705), Յունուար 1, "ԾԱՂԻԿ ԿԱՂԱՆԴՉԷՔ - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես:
  1908 Ա. Շրջան Թիւ 34 - Թիւ 52, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
  1908 Բ. Շրջան Թիւ 1 - Թիւ 3, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
  1908 Ի. Տարի (728), Յունիս 1, "ԾԱՂԻԿ"ի բացառիկ ամսեայ թիւը - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես:
  1908 Բ. Շրջան Թիւ 4 - Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
  1908 ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԶԱՒԵՇՏԱԹԵՐԹ, Թիւ 1 - 9, 50 x 34 սմ, 2 երես: Խմբագիրներ՝ Երուանդ Թօլայեան (ԿԱՎՌՕՇ), Գրիգոր Թորոսեան (ԲԱՆԱԳՈՂ ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան":
  1908 ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳ. ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՍԱՏԻՐԱԿԱՆ ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Թիւ 10-68, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան (Բ. ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան":
  1909 ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳ. ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՍԱՏԻՐԱԿԱՆ ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Թիւ 69-74, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան (Բ. ԼՌՈՒԹԻՒՆԵԱՆ), Տպագրութիւն "Սագաեան":
  1909 ԾԱՂԻԿ : ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Ամենօրեայ, Թիւ 75-115, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիր՝ Գրիգոր Թորոսեան, Տպագրութիւն "Սագաեան":
  1909 ԾԱՂԻԿ : ԾԱՂՐԱԹԵՐԹ, Ամենօրեայ, Թիւ 116-118, 39 x 27 սմ, 4 երես: Խմբագիրներ՝ Եր. Օտեան, Գր. Համբիկեան, Տպագրութիւն "Սագաեան":
  1914 ԾԱՂԻԿ, Ա. Տարի Թիւ 1(8) - Թիւ 2(9), 47 x 31 սմ, 4 երես: Խմբագրական մասնախումբ, Տպագրութիւն "Ռ. Սագաեան":

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.
  1886-1887 Թիւ 71` մէկ ծրար, դասիչն է 514 Լ V-3:
  1887 Թիւ 72-Թիւ 104` մէկ ծրար, դասիչն է 431 Լ III-3:
  1887 Թիւ 105- 1888 Թիւ 184՝ մէկ ծրար, առանց դասիչի:
  1889 Թիւ 186-Թիւ 278` մէկ ծրար, դասիչն է 433 Լ III-9:
  1890 Թիւ 279-Թիւ 329` մէկ ծրար, դասիչն է 1745 Լ IX-3:
  1890-1891 Նոր Շրջան, Ա. Տարի Թիւ 1-Թիւ 52` մէկ ծրար, դասիչն է 346 Լ I-3:
  1891-1892 Նոր Շրջան, Բ. Տարի Թիւ 1-52` մէկ ծրար, դասիչն է 430 Լ III-3:
  1892-1894 Նոր Շրջան, Գ. Տարի1-39` մէկ ծրար, դասիչն է 0382 Լ V-3:
  1894 Նոր Շրջան, Ա. Տարի1-20` մէկ ծրար, դասիչն է 345 Լ I-3:
  1895` մէկ ծրար, դասիչն է 922 Լ IV-5:
  1896` մէկ ծրար, դասիչն է 1707 Լ X-2:
  1897 (Դ. Տարի, Թիւ 1-22), (Ժ. Տարի, Թիւ 1-4)` մէկ ծրար, դասիչն է 449 Լ III-3:
  1897 (Ժ. Տարի, Թիւ 5-25), 1898 (Ժ. Տարի, Թիւ 26-52)` մէկ ծրար, դասիչն է 0540 V-3:
  1898 (ԺԱ. Տարի, Թիւ 1-25), 1899 (ԺԲ. Տարի, Թիւ 26-52), 1899 (ԺԳ. Տարի, Թիւ 1-8)` մէկ ծրար, դասիչն է 497 L IV-3:
  1899 (ԺԳ. Տարի, Թիւ 1-101), 1900 ԺԳ. Տարի Թիւ 1, ԾԱՂԻԿ : ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ, 1900 Թիւ 102-155` մէկ ծրար, դասիչն է 186 L III-2:
  1901, 1902` մէկ ծրար, դասիչն է 1676 L X-1:
  1903` մէկ ծրար, դասիչն է 434 L III-3:
  1904 Թիւ 1-15` մէկ ծրար, առանց դասիչի:
  1904 Թիւ 16-25` մէկ ծրար, առանց դասիչի:
  1904 Նոր Շրջան Թիւ 1-8, 1905 Թիւ 9-23` մէկ ծրար, դասիչն է 1548 L VIII-5:
  1905, 1906 մէկ ծրար, դասիչն է 805 L II-5:
  1906, 1907 մէկ ծրար, դասիչն է 806 L II-5:
  1907-1908 ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2081 L IX-7
  1908 ԾԱՂԻԿ : ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԻԾԿԱՆ ԶԱՒԵՇՏԱԹԵՐԹ Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 139 L I-2
  1908-1909 ԾԱՂԻԿ : ԶԱՒԵՇՏԱԹԵՐԹ, Թիւ 10-Թիւ118, Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարներում, դասիչն է 347 L I-2
  1914 Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է Ծ

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են`

  1886 Ա. տարի, թիւ 1 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 2 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 3 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 4 (Դեկտեմբեր 31)։
  1887 Ա. տարի, թիւ 5 (Յունվար 3), թիւ 6 (Յունվար 10), թիւ 7 (Յունվար 14), թիւ 8 (Յունվար 17), թիւ 9 (Յունվար 21), թիւ 10 (Յունվար 24), թիւ 11 (Յունվար 28), թիւ 12 (Յունվար 31), թիւ 13 (Փետրվար 4), թիւ 14 (Փետրվար 7), թիւ 15 (Փետրվար 11), թիւ 16 (Փետրվար 14), թիւ 17 (Փետրվար 18), թիւ 18 (Փետրվար 21), թիւ 19 (Փետրվար 23), թիւ 20 (Փետրվար 28), թիւ 21 (Մարտ 4), թիւ 22 (Մարտ 7), թիւ 23 (Մարտ 11), թիւ 24 (Մարտ 14), թիւ 25 (Մարտ 18), թիւ 26 (Մարտ 21), թիւ 27 (Մարտ 25), թիւ 28 (Մարտ 25), թիւ 29 (Ապրիլ 1), թիւ 30 (Ապրիլ 4), թիւ 31 (Ապրիլ 9), թիւ 32 (Ապրիլ 11), թիւ 33 (Ապրիլ 15), թիւ 34 (Ապրիլ 18), թիւ 35 (Ապրիլ 22), թիւ 36 (Ապրիլ 25), թիւ 37 (Ապրիլ 29), թիւ 38 (Մայիս 2), թիւ 39 (Մայիս 6), թիւ 40 (Մայիս 9), թիւ 41 (Մայիս 13), թիւ 42 (Մայիս 16), թիւ 43 (Մայիս 20), թիւ 44 (Մայիս 23), թիւ 45 (Մայիս 27), թիւ 46 (Մայիս 30), թիւ 47 (Յունիս 3), թիւ 48 (Յունիս 6), թիւ 49 (Յունիս 10), թիւ 50 (Յունիս 13), թիւ 51 (Յունիս 17), թիւ 51 (Յունիս 17), թիւ 53 (Յունիս 24), թիւ 54 (Յունիս 27), թիւ 55 (Յուլիս 1), թիւ 56 (Յուլիս 4), թիւ 57 (Յուլիս 8), թիւ 58 (Յուլիս 11), թիւ 59 (Յուլիս 13), թիւ 60 (Յուլիս 18), թիւ 61 (Յուլիս 22), թիւ 62 (Յուլիս 23), թիւ 63 (Յուլիս 29), թիւ 64 (Օգոստոս 1), թիւ 65 (Օգոստոս 5), թիւ 66 (Օգոստոս 8), թիւ 67 (Օգոստոս 12), թիւ 68 (Օգոստոս 15), թիւ 69 (Օգոստոս 19), թիւ 70 (Օգոստոս 19), թիւ 71 (Օգոստոս 26), թիւ 72 (Օգոստոս 29), թիւ 73 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 74 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 75 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 76 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 77 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 78 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 79 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 80 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 81 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 82 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 83 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 84 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 85 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 86 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 87 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 88 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 89 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 90 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 91 (Նոյեմբեր 4), թիւ 92 (Նոյեմբեր 7), թիւ 93 (Նոյեմբեր 11), թիւ 94 (Նոյեմբեր 14), թիւ 95 (Նոյեմբեր 18), թիւ 96 (Նոյեմբեր 20), թիւ 97 (Նոյեմբեր 25), թիւ 98 (Նոյեմբեր 28), թիւ 99 (Նոյեմբեր 2), թիւ 100 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 101 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 102 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 103 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 104 (Դեկտեմբեր 19)։
  1887 Բ. տարի, թիւ 105 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 106 (Դեկտեմբեր 26), թիւ 107 (Դեկտեմբեր 31)։
  1888 Բ. տարի, թիւ 108 (Յուննար 2), թիւ 109 (Յուննար 9), թիւ 110 (Յունվար 14), թիւ 111 (Յունվար 16), թիւ 112 (Յունվար 20), թիւ 113 (Յունվար 23), թիւ 114 (Յունվար 30), թիւ 115 (Փետրուար 3), թիւ 116 (Փետրուար 6), թիւ 117 (Փետրուար 10), թիւ 118 (Փետրուար 13), թիւ 119 (Փետրուար 17), թիւ 120 (Փետրուար 20), թիւ 121 (Փետրուար 24), թիւ 122 (Փետրուար 27), թիւ 123 (Մարտ 2), թիւ 124 (Մարտ 5), թիւ 125 (Մարտ 9), թիւ 126 (Մարտ 12), թիւ 127 (Մարտ 16), թիւ 128 (Մարտ 19), թիւ 129 (Մարտ 23), թիւ 130 (Մարտ 26), թիւ 131 (Մարտ 29), թիւ 132 (Ապրիլ 2), թիւ 133 (Ապրիլ 6), թիւ 134 (Ապրիլ 9), թիւ 135 (Ապրիլ 13), թիւ 136 (Ապրիլ 16), թիւ 137 (Ապրիլ 20), թիւ 138 (Ապրիլ 23), թիւ 139 (Ապրիլ 30), թիւ 140 (Մայիս 4), թիւ 141 (Մայիս 7), թիւ 142 (Մայիս 11), թիւ 143 (Մայիս 14), թիւ 144 (Մայիս 18), թիւ 145 (Մայիս 21), թիւ 146 (Մայիս 25), թիւ 147 (Մայիս 28), թիւ 148 (Յունիս 1), թիւ 149 (Յունիս 4), թիւ 150 (Յունիս 9), թիւ 151 (Յունիս 11), թիւ 152 (Յունիս 15), թիւ 153 (Յունիս 18), թիւ 154 (Յունիս 22), թիւ 155 (Յունիս 25), թիւ 156 (Յունիս 29), թիւ 157 (Յուլիս 2), թիւ 158 (Յուլիս 6), թիւ 159 (Յուլիս 8), թիւ 160 (Յուլիս 8), թիւ 161 (Յուլիս 16), թիւ 162 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 163 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 164 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 165 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 166 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 167 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 168 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 169 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 170 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 171 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 172 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 173 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 174 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 175 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 176 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 177 (Նոյեմբեր 4), թիւ 178 (Նոյեմբեր 12), թիւ 179 (Նոյեմբեր 19), թիւ 180 (Նոյեմբեր 26), թիւ 181 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 182 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 183 (Դեկտեմբեր 17)։
  1888 Գ. տարի, թիւ 184 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 185 (Դեկտեմբեր 31):
  1889 Գ. տարի, թիւ 186 (Յունվար 5), թիւ 187 (Յունվար 14), թիւ 188 (Յունվար 21), թիւ 189 (Յունվար 28), թիւ 190 (Փետրվար 4), թիւ 191 (Փետրվար 10), թիւ 192 (Փետրվար 18), թիւ 193 (Փետրվար 25), թիւ 194 (Մարտ 1), թիւ 195 (Մարտ 4), թիւ 196 (Մարտ 8), թիւ 197 (Մարտ 11), թիւ 198 (Մարտ 15), թիւ 199 (Մարտ 17), թիւ 200 (Մարտ 22), թիւ 201 (Մարտ 25), թիւ 202 (Մարտ 29), թիւ 203 (Ապրիլ 1), թիւ 204 (Ապրիլ 5), թիւ 205 (Ապրիլ 8), թիւ 206 (Ապրիլ 15), թիւ 207 (Ապրիլ 19), թիւ 208 (Ապրիլ 22), թիւ 209 (Ապրիլ 26), թիւ 210 (Ապրիլ 29), թիւ 211 (Մայիս 3), թիւ 212 (Մայիս 6), թիւ 213 (Մայիս 11), թիւ 214 (Մայիս 13), թիւ 215 (Մայիս 17), թիւ 216 (Մայիս 20), թիւ 217 (Մայիս 24), թիւ 218 (Մայիս 27), թիւ 219 (Յունիս 1), թիւ 220 (Յունիս 3), թիւ 221 (Յունիս 7), թիւ 222 (Յունիս 10), թիւ 223 (Յունիս 14), թիւ 224 (Յունիս 17), թիւ 225 (Յունիս 21), թիւ 226 (Յունիս 24), թիւ 227 (Յունիս 28), թիւ 228 (Յուլիս 1), թիւ 229 (Յուլիս 5), թիւ 230 (Յուլիս 8), թիւ 231 (Յուլիս 12), թիւ 232 (Յուլիս 15), թիւ 233 (Յուլիս 20), թիւ 234 (Յուլիս 22), թիւ 235 (Յուլիս 26), թիւ 236 (Յուլիս 29), թիւ 237 (Օգոստոս 2), թիւ 238 (Օգոստոս 5), թիւ 239 (Օգոստոս 9), թիւ 240 (Օգոստոս 12), թիւ 241 (Օգոստոս 16), թիւ 242 (Օգոստոս 19), թիւ 243 (Օգոստոս 13), թիւ 244 (Օգոստոս 26), թիւ 245 (Օգոստոս 30), թիւ 246 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 247 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 248 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 249 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 250 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 251 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 252 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 253 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 254 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 255 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 256 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 257 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 258 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 259 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 260 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 261 (Նոյեմբեր 1), թիւ 262 (Նոյեմբեր 4), թիւ 263 (Նոյեմբեր 8), թիւ 264 (Նոյեմբեր 11), թիւ 265 (Նոյեմբեր 15), թիւ 266 (Նոյեմբեր 18), թիւ 267 (Նոյեմբեր 22), թիւ 268 (Նոյեմբեր 25), թիւ 269 (Նոյեմբեր 29), թիւ 270 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 271 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 272 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 273 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 274 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 275 (Դեկտեմբեր 20):
  1889 Դ. տարի, թիւ 276 (Դեկտեմբեր 23),թիւ 277 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 278 (Դեկտեմբեր 30):
  1890 Դ. տարի, թիւ 279 (Յունվար 4), թիւ 280 (Յունվար 11), թիւ 281 (Յունվար 17), թիւ 282 (Յունվար 20), թիւ 283 (Յունվար 24), թիւ 284 (Յունվար 27), թիւ 285 (Յունվար 31), թիւ 286 (Փետրվար 3), թիւ 287 (Փետրվար 7), թիւ 288 (Փետրվար 10), թիւ 289 (Փետրվար 17), թիւ 290 (Փետրվար 21), թիւ 291 (Փետրվար 24), թիւ 292 (Մարտ 3), թիւ 293 (Մարտ 7), թիւ 294 (Մարտ 10), թիւ 295 (Մարտ 14), թիւ 296 (Մարտ 17), թիւ 297 (Մարտ 21), թիւ 298 (Մարտ 24), թիւ 300 (Մարտ 31), թիւ 301 (Ապրիլ 6), թիւ 302 (Ապրիլ 11), թիւ 303 (Ապրիլ 14), թիւ 304 (Ապրիլ 18), թիւ 305 (Ապրիլ 21), թիւ 306 (Ապրիլ 28), թիւ 307 (Մայիս 2), թիւ 308 (Մայիս 5), թիւ 309 (Մայիս 9), թիւ 310 (Մայիս 12), թիւ 311 (Մայիս 16), թիւ 312 (Մայիս 19), թիւ 313 (Մայիս 23), թիւ 314 (Մայիս 26), թիւ 315 (Յունիս 2), թիւ 316 (Յունիս 7), թիւ 317 (Յունիս 9), թիւ 318 (Յունիս 13), թիւ 319 (Յունիս 20), թիւ 320 (Յունիս 23), թիւ 321 (Յունիս 27), թիւ 322 (Յունիս 30), թիւ 323 (Յուլիս 4), թիւ 324 (Յուլիս 7), թիւ 325 (Յուլիս 14), թիւ 326 (Յուլիս 28), թիւ 327 (Օգոստոս 4), թիւ 328 (Օգոստոս 11), թիւ 329 (Օգոստոս 18):
  1890 Ա. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 1 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 2 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 3 (Սեպտեմբեր 29), թիւ 4 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 5 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 6 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 7 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 8 (Նոյեմբեր 3), թիւ 9 (Նոյեմբեր 10), թիւ 10 (Նոյեմբեր 17), թիւ 11 (Նոյեմբեր 24), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 13 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 14 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 15 (Դեկտեմբեր 22), թիւ 16 (Դեկտեմբեր 29):
  1891 Ա. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 17 (Յունվար 5), թիւ 18 (Յունվար 12), թիւ 19 (Յունվար 19), թիւ 20 (Յունվար 26),թիւ 21 (Փետրվար 2), թիւ 22 (Փետրվար 9), թիւ 23 (Փետրվար 16), թիւ 24 (Փետրվար 23), թիւ 25 (Մարտ 2), թիւ 26 (Մարտ 9), թիւ 27 (Մարտ 16), թիւ 28 (Մարտ 25, Երկուշաբթի), թիւ 29 (Մարտ 30, Երկուշաբթի), թիւ 30 (Ապրիլ 6), թիւ 31 (Ապրիլ 13), թիւ 32 (Ապրիլ 20),թիւ 33 (Ապրիլ 27), թիւ 34 (Մայիս 4), թիւ 35 (Մայիս 11), թիւ 36 (Մայիս 18),թիւ 37 (Մայիս 25), թիւ 38 (Յունիս 1), թիւ 39 (Յունիս 8), թիւ 40 (Յունիս 15), թիւ 41 (Յունիս 22), թիւ 42 (Յունիս 29), թիւ 43 (Յուլիս 5, Ուրբաթ), թիւ 44 (Յուլիս 13), թիւ 45 (Յուլիս 20), թիւ 46 (Յուլիս 27), թիւ 47 (Օգոստոս 3), թիւ 48 (Օգոստոս 10), թիւ 49 (Օգոստոս 17), թիւ 50 (Օգոստոս 24), թիւ 51 (Օգոստոս 31), թիւ 52 (Սեպտեմբեր 7):
  1891 Բ. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 1 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 2 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 3 (Նոյեմբեր 2), թիւ 4 (Նոյեմբեր 9), թիւ 5 (Նոյեմբեր 16), թիւ 6 (Նոյեմբեր 23), թիւ 7 (Նոյեմբեր 30), թիւ 8 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 9 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 10 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 11 (Դեկտեմբեր 28):
  1892 Բ. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 12 (Յունուար 4), թիւ 13 (Յունուար 11), թիւ 14 (Յունուար 18), թիւ 15 (Յունուար 25), թիւ 16 (Փետրուար 1), թիւ 17 (Փետրուար 8), թիւ 18 (Փետրուար 15), թիւ 19 (Փետրուար 22), թիւ 20 (Փետրուար 29), թիւ 21 (Մարտ 7), թիւ 22 (Մարտ 14), թիւ 23 (Մարտ 21), թիւ 24 (Մարտ 28), թիւ 25 ( Ապրիլ 4), թիւ 26 ( Ապրիլ 11), թիւ 27 ( Ապրիլ 18), թիւ 28 ( Ապրիլ 25), թիւ 29 ( Մայիս 2), թիւ 30 ( Մայիս 9), թիւ 31 ( Մայիս 16), թիւ 32 ( Մայիս 23), թիւ 33 ( Մայիս 30), թիւ 34 (Յունիս 6), թիւ 35 (Յունիս 13), թիւ 36 (Յունիս 19), թիւ 37 (Յունիս 27), թիւ 38 (Յուլիս 4), թիւ 39 ( Օգոստոս 30), թիւ 40 ( Սեպտեմբեր 5), թիւ 41 ( Սեպտեմբեր 12), թիւ 42 ( Սեպտեմբեր 19), թիւ 43 ( Սեպտեմբեր 26), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 45 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 46 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 47 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 48 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 49 (Նոյեմբեր 7), թիւ 50 (Նոյեմբեր 14), թիւ 51 (Նոյեմբեր 20), թիւ 52 (Նոյեմբեր 28):
  1892 Գ. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 1 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 2 (Դեկտեմբեր 26)
  1893 Գ. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 3 (Յունուար 27), թիւ 4 (Յունուար 27), թիւ 5 (Յունուար 13), թիւ 6 (Փետրուար 22), թիւ 7 (Փետրուար 27), թիւ 8 (Մարտ 6), թիւ 9 (Մարտ 13), թիւ 10 (Մարտ 20), թիւ 11 (Մարտ 27), թիւ 12 (Ապրիլ 3), թիւ 13 (Ապրիլ 10), թիւ 14 (Ապրիլ 17), թիւ 15 (Ապրիլ 24), թիւ 16 (Մայիս 1), թիւ 17 (Մայիս 7), թիւ 18 (Մայիս 15), թիւ 19 (Մայիս 22), թիւ 20 (Մայիս 29), թիւ 21 (Յունիս 5), թիւ 22 (Յունիս 11), թիւ 23 (Յունիս 19), թիւ 24 (Յունիս 26), թիւ 25 (Յուլիս 3), թիւ 26 (Յուլիս 10), թիւ 27 (Յուլիս 17), թիւ 28 (Յուլիս 24), թիւ 29 (Յուլիս 31), թիւ 30 (Օգոստոս 7), թիւ 31 (Օգոստոս 14), թիւ 32 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 33 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 34 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 35 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 36 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 37: (Դեկտեմբեր 18)
  1894 Գ. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 38 (Յունուար 15), թիւ 39 (Փետրուար 19):
  1894 Ա. տարի, (Նոր շրջան), թիւ 1 (Մայիս 14), թիւ 2 (Մայիս 21), թիւ 3 (Մայիս 28), թիւ 4 (Յունիս 4), թիւ 5 (Յունիս 11), թիւ 6 (Յունիս 18), թիւ 7 (Յունիս 25), թիւ 8 (Յուլիս 2), թիւ 9 (Յուլիս 9), թիւ 10 (Յուլիս 16), թիւ 11 (Յուլիս 23), թիւ 12 (Յուլիս 30), թիւ 13 (Օգոստոս 6), թիւ 14 (Օգոստոս 13), թիւ 15 (Օգոստոս 20), թիւ 16 (Օգոստոս 27), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 3), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 19 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 20 (Սեպտեմբեր 24):
  1896 9րդ. տարի, թիւ 1 (Փետրուար 17), թիւ 2 (Փետրուար 24), թիւ 3 (Մարտ 2), թիւ 4 (Մարտ 9), թիւ 5 (Մարտ 16), թիւ 6 (Մարտ 23), թիւ 7 (Մարտ 30), թիւ 8 (Ապրիլ 6), թիւ 9 (Ապրիլ 13), թիւ 10 (Ապրիլ 20), թիւ 11 (Ապրիլ 27), թիւ 12 (Մայիս 4), թիւ 13 (Մայիս 11), թիւ 14 (Մայիս 18), թիւ 15 (Մայիս 25), թիւ 16 (Յունիս 1), թիւ 17 (Յունիս 7), թիւ 18 (Յունիս 15), թիւ 19 (Յունիս 22), թիւ 20 (Յունիս 29), թիւ 21 (Յուլիս 5), թիւ 22 (Յուլիս 13):
  1897 Դ․ տարի, թիւ 1 (Յունուար 4/16), թիւ 2 (Յունուար 11/23), թիւ 3 (Յունուար 18/30), թիւ 4 (Յունուար 25/ Փետրուար 6), թիւ 5 (Փետրուար 1/13), թիւ 6 (Փետրուար 8/20), թիւ 7 (Փետրուար 15/27), թիւ 8 (Փետր․ 22/ Մարտ 6), թիւ 9 (Մարտ 1/13), թիւ 10 (Մարտ 8/20), թիւ 11 (Մարտ 15/27), թիւ 12 (Մարտ 22/ Ապրիլ 3), թիւ 13 (Մարտ 29/ Ապրիլ 10), թիւ 14 (Ապրիլ 5/17), թիւ 15 (Ապրիլ 12/24), թիւ 16 (Ապրիլ 19/ Մայիս 1), թիւ 18 (Մայիս 3/15), թիւ 19 (Մայիս 10/22), թիւ 20 (Մայիս 17/29), թիւ 21 (Մայիս 24/ Յնս․ 4), թիւ 22 (Յունիս 5/17):
  1897 Ժ․ տարի, թիւ 1 (Յուլիս 12/24), թիւ 2 (Յուլիս 19/31), թիւ 3 (Յուլիս 26/Օգոստ․7), թիւ 4 (Օգոստ․ 2/14), թիւ 5 (Օգոստ․ 9/21), թիւ 6 (Օգոստ․ 16/28), թիւ 7 (Օգոստ․ 23/4), թիւ 8 (Օգոստ․ 30/11), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 6/18), թիւ 10 (Սեպտեմբեր 13/25), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 12 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 13 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 14 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 15 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 16 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 17 (Նոյեմբեր 1), թիւ 18 (Նոյեմբեր 9), թիւ 19 (Նոյեմբեր 15), թիւ 20 (Նոյեմբեր 22), թիւ 21 (Նոյեմբեր 29), թիւ 22 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 25 (Դեկտեմբեր 27):
  1898 Ժ․ տարի, թիւ 26 (Յունուար 3), թիւ 27 (Յունուար 10), թիւ 28 (Յունուար 17), թիւ 29 (Յունուար 24), թիւ 30 (Յունուար 31), թիւ 31 (Փետրուար 7), թիւ 32 (Փետրուար 14), թիւ 33 (Փետրուար 21), թիւ 34 (Փետրուար 28), թիւ 35 (Մարտ 7), թիւ 36 (Մարտ 14), թիւ 37 (Մարտ 21), թիւ 38 (Մարտ 28), թիւ 39 (Ապրիլ 4), թիւ 40 (Ապրիլ 11), թիւ 41 (Ապրիլ 18), թիւ 42 (Ապրիլ 23), թիւ 43 (Մայիս 2), թիւ 44 (Մայիս 9), թիւ 45 (Մայիս 16), թիւ 46 (Մայիս 23), թիւ 47 (Մայիս 30), թիւ 48 (Յունիս 6), թիւ 49 (Յունիս 13), թիւ 50 (Յունիս 20), թիւ 51 (Յունիս 27), թիւ 52 (Յուլիս 4):
  1898 ԺԱ․ տարի, թիւ 1 (Յուլիս 11), թիւ 2 (Յուլիս 18), թիւ 3 (Յուլիս 25), թիւ 4 (Օգոստոս 1), թիւ 5 (Օգոստոս 8), թիւ 6 (Օգոստոս 15), թիւ 7 (Օգոստոս 22), թիւ 8 (Օգոստոս 29), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 10 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 12 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 13 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 14 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 15 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 16 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 17 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 18 (Նոյեմբեր 7), թիւ 19 (Նոյեմբեր 14), թիւ 20 (Նոյեմբեր 21), թիւ 21 (Նոյեմբեր 28), թիւ 22 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 25 (Դեկտեմբեր 26)
  1899 ԺԲ․ տարի, թիւ 26 (Յունուար 2), թիւ 27 (Յունուար 9), թիւ 28 (Յունուար 16), թիւ 29 (Յունուար 23), թիւ 30 (Յունուար 30), թիւ 31 (Փետրուար 6), թիւ 32 (Փետրուար 13), թիւ 33 (Փետրուար 20), թիւ 34 (Փետրուար 27), թիւ 35 (Մարտ 6), թիւ 36 (Մարտ 13), թիւ 37 (Մարտ 20), թիւ 38 (Մարտ 27), թիւ 39 (Ապրիլ 3), թիւ 40 (Ապրիլ 10), թիւ 41 (Ապրիլ 17), թիւ 42 (Ապրիլ 24), թիւ 43 (Մայիս 1), թիւ 44 (Մայիս 8), թիւ 45 (Մայիս 15), թիւ 46 (Մայիս 22), թիւ 47 (Մայիս 29), թիւ 48 (Յունիս 5), թիւ 49 (Յունիս 12), թիւ 50 (Յունիս 19), թիւ 51 (Յունիս 26), թիւ 52 (Յուլիս 3):
  1899 ԺԳ․ տարի, թիւ 1 (Յուլիս 10), թիւ 2 (Յուլիս 17), թիւ 3 (Յուլիս 24), թիւ 4 (Յուլիս 31), թիւ 5 (Օգոստոս 7), թիւ 6 (Օգոստոս 14), թիւ 7 (Օգոստոս 21), թիւ 8 (Օգոստոս 28), թիւ 1 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 2 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 3 (Սեպտեմբեր 8), թիւ 4 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 5 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 6 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 7 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 8 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 10 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 12 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 13 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 14 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 15 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 16 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 19 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 20 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 21 (Սեպտեմբեր 29), թիւ 22 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 23 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 24 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 25 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 26 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 27 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 28 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 29 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 30 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 31 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 32 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 33 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 34 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 35 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 36 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 37 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 38 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 39 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 45 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 46 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 47 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 48 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 49 (Նոյեմբեր 1), թիւ 50 (Նոյեմբեր 2), թիւ 51 (Նոյեմբեր 3), թիւ 52 (Նոյեմբեր 4), թիւ 53 (Նոյեմբեր 5), թիւ 54 (Նոյեմբեր 6), թիւ 55 (Նոյեմբեր 8), թիւ 56 (Նոյեմբեր 9), թիւ 57 (Նոյեմբեր 10), թիւ 58 (Նոյեմբեր 11), թիւ 59 (Նոյեմբեր 12), թիւ 60 (Նոյեմբեր 13), թիւ 61 (Նոյեմբեր 15), թիւ 62 (Նոյեմբեր 16,), թիւ 63 (Նոյեմբեր 17), թիւ 64 (Նոյեմբեր 18), թիւ 65 (Նոյեմբեր 19), թիւ 66 (Նոյեմբեր 20), թիւ 67 (Նոյեմբեր 22), թիւ 68 (Նոյեմբեր 23), թիւ 69 (Նոյեմբեր 24), թիւ 70 (Նոյեմբեր 25), թիւ 71 (Նոյեմբեր 26), թիւ 72 (Նոյեմբեր 27), թիւ 73 (Նոյեմբեր 29), թիւ 74 (Նոյեմբեր 30), թիւ 75 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 76 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 77 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 78 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 79 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 80 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 81 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 82 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 83 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 84 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 85 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 86 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 87 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 88 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 89 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 90 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 91 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 92 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 93 (Դեկտեմբեր 22), թիւ 94 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 95 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 96 (Դեկտեմբեր 25), թիւ 97 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 98 (Դեկտեմբեր 28), թիւ 99 (Դեկտեմբեր 29), թիւ 100 (Դեկտեմբեր 30), թիւ 101 (Դեկտեմբեր 31)։
  1900 ԺԳ․ տարի, թիւ 102 (Յունուար 1), թիւ 103 (Յունուար 3), թիւ 104 (Յունուար 4), թիւ 105 (Յունուար 5), թիւ 106 (Յունուար 7), թիւ 107 (Յունուար 8), թիւ 108 (Յունուար 10), թիւ 109 (Յունուար 11), թիւ 110 (Յունուար 12), թիւ 111 (Յունուար 13), թիւ 112 (Յունուար 14), թիւ 113 (Յունուար 15), թիւ 114 (Յունուար 17), թիւ 115 (Յունուար 18), թիւ 116 (Յունուար 16), թիւ 117 (Մարտ 17), թիւ 118 (Մարտ 18), թիւ 119 (Մարտ 20), թիւ 120 (Մարտ 21), թիւ 121 (Մարտ 22), թիւ 122 (Մարտ 23), թիւ 123 (Մարտ 24), թիւ 124 (Մարտ 25), թիւ 125 (Մարտ 27), թիւ 126 (Մարտ 28), թիւ 127 (Մարտ 29), թիւ 128 (Մարտ 30), թիւ 129 (Մարտ 31), թիւ 130 (Ապրիլ 1), թիւ 131 (Ապրիլ 3), թիւ 132 (Ապրիլ 4), թիւ 133 (Ապրիլ 5), թիւ 134 (Ապրիլ 6), թիւ 135 (Ապրիլ 7), թիւ 136 (Ապրիլ 8), թիւ 137 (Ապրիլ 11), թիւ 138 (Ապրիլ 12), թիւ 139 (Ապրիլ 13), թիւ 140 (Ապրիլ 14), թիւ 141 (Ապրիլ 15), թիւ 142 (Ապրիլ 17), թիւ 143 (Ապրիլ 18), թիւ 144 (Ապրիլ 19), թիւ 145 (Ապրիլ 19), թիւ 146 (Ապրիլ 21), թիւ 147 (Ապրիլ 22), թիւ 148 (Ապրիլ 24), թիւ 149 (Ապրիլ 25), թիւ 150 (Ապրիլ 26), թիւ 151 (Ապրիլ 27), թիւ 152 (Ապրիլ 28), թիւ 153 (Ապրիլ 29), թիւ 154 (Մայիս 1), թիւ 155 (Մայիս 2)։
  1901 ԺԵ․ տարի, թիւ 162 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 163 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 164 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 165 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 166 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 167 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 168 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 169 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 170 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 171 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 172 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 173 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 174 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 175 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 176 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 177 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 178 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 179 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 180 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 181 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 182 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 183 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 184 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 185 (Նոյեմբեր 1), թիւ 186 (Նոյեմբեր 2), թիւ 187 (Նոյեմբեր 3), թիւ 188 (Նոյեմբեր 5), թիւ 189 (Նոյեմբեր 6), թիւ 190 (Նոյեմբեր 7), թիւ 191 (Նոյեմբեր 8), թիւ 192 (Նոյեմբեր 9), թիւ 193 (Նոյեմբեր 10), թիւ 194 (Նոյեմբեր 12), թիւ 195 (Նոյեմբեր 12), թիւ 196 (Նոյեմբեր 14), թիւ 197 (Նոյեմբեր 15), թիւ 198 (Նոյեմբեր 16), թիւ 199 (Նոյեմբեր 17), թիւ 200 (Նոյեմբեր 19), թիւ 201 (Նոյեմբեր 20), թիւ 202 (Նոյեմբեր 21), թիւ 203 (Նոյեմբեր 22), թիւ 204 (Նոյեմբեր 23), թիւ 205 (Նոյեմբեր 24), թիւ 206 (Նոյեմբեր 26), թիւ 207 (Նոյեմբեր 28), թիւ 208 (Նոյեմբեր 28), թիւ 209 (Նոյեմբեր 29), թիւ 210 (Նոյեմբեր 30), թիւ 211 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 212 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 213 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 214 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 215 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 216 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 217 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 218 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 219 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 220 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 221 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 222 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 223 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 224 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 225 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 226 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 227 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 228 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 229 (Դեկտեմբեր 22), թիւ 230 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 231 (Դեկտեմբեր 25), թիւ 232 (Դեկտեմբեր 26), թիւ 233 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 234 (Դեկտեմբեր 28), թիւ 235 (Դեկտեմբեր 29), թիւ 236 (Դեկտեմբեր 31):
  1902 ԺԵ․ տարի, թիւ 237 (Յունուար 1), թիւ 238 (Յունուար 2), թիւ 239 (Յունուար 3), թիւ 240 (Յունուար 4), թիւ 241 (Յունուար 5), թիւ 242 (Յունուար 8), թիւ 243 (Յունուար 9), թիւ 244 (Յունուար 10), թիւ 245 (Յունուար 11), թիւ 246 (Յունուար 12), թիւ 247 (Յունուար 14), թիւ 248 (Յունուար 15), թիւ 249 (Յունուար 16), թիւ 250 (Յունուար 17), թիւ 251 (Յունուար 18), թիւ 252 (Յունուար 19), թիւ 253 (Յունուար 21), թիւ 254 (Յունուար 22), թիւ 255 (Յունուար 23), թիւ 256 (Յունուար 24), թիւ 257 (Յունուար 25), թիւ 258 (Յունուար 26), թիւ 259 (Յունուար 28), թիւ 260 (Յունուար 29), թիւ 261 (Յունուար 30), թիւ 262 (Յունուար 31), թիւ 263 (Փետրուար 1), թիւ 264 (Փետրուար 2), թիւ 265 (Փետրուար 4), թիւ 266 (Փետրուար 5), թիւ 267 (Փետրուար 5), թիւ 268 (Փետրուար 7), թիւ 269 (Փետրուար 8), թիւ 270 (Փետրուար 9), թիւ 271 (Փետրուար 11), թիւ 272 (Փետրուար 12), թիւ 273 (Փետրուար 13), թիւ 274 (Փետրուար 14), թիւ 275 (Փետրուար 15), թիւ 276 (Փետրուար 16), թիւ 277 (Փետրուար 18), թիւ 278 (Փետրուար 19), թիւ 279 (Փետրուար 20), թիւ 280 (Փետրուար 21), թիւ 281 (Փետրուար 22), թիւ 282 (Փետրուար 23), թիւ 283 (Փետրուար 25), թիւ 284 (Փետրուար 26), թիւ 285 (Փետրուար 27), թիւ 286 (Փետրուար 28), թիւ 287 (Մարտ 1), թիւ 288 (Մարտ 2), թիւ 289 (Մարտ 4), թիւ 290 (Մարտ 5), թիւ 291 (Մարտ 6), թիւ 292 (Մարտ 7), թիւ 293 (Մարտ 8), թիւ 294 (Մարտ 9), թիւ 295 (Մարտ 11), թիւ 296 (Մարտ 12), թիւ 297 (Մարտ 13), թիւ 298 (Մարտ 14), թիւ 299 (Մարտ 15), թիւ 300 (Մարտ 16), թիւ 301 (Մարտ 18), թիւ 302 (Մարտ 19), թիւ 303 (Մարտ 20), թիւ 304 (Մարտ 21), թիւ 305 (Մարտ 22), թիւ 306 (Մարտ 23), թիւ 307 (Մարտ 25), թիւ 308 (Մարտ 26), թիւ 309 (Մարտ 27), թիւ 310 (Մարտ 28), թիւ 311 (Մարտ 29), թիւ 313 (Ապրիլ 1), թիւ 314 (Ապրիլ 2), թիւ 315 (Ապրիլ 3), թիւ 316 (Ապրիլ 4), թիւ 317 (Ապրիլ 5), թիւ 318 (Ապրիլ 6), թիւ 319 (Ապրիլ 8), թիւ 320 (Ապրիլ 9), թիւ 321 (Ապրիլ 10), թիւ 322 (Ապրիլ 11), թիւ 323 (Ապրիլ 12), թիւ 324 (Ապրիլ 13), թիւ 325 (Ապրիլ 16), թիւ 326 (Ապրիլ 17), թիւ 327 (Ապրիլ 18), թիւ 328 (Ապրիլ 19), թիւ 329 (Ապրիլ 20), թիւ 330 (Ապրիլ 22), թիւ 331 (Ապրիլ 23), թիւ 332 (Ապրիլ 24), թիւ 333 (Ապրիլ 25), թիւ 334 (Ապրիլ 26), թիւ 335 (Ապրիլ 27), թիւ 336 (Ապրիլ 29), թիւ 337 (Ապրիլ 30), թիւ 338 (Մայիս 1), թիւ 339 (Մայիս 2), թիւ 340 (Մայիս 2), թիւ 341 (Մայիս 4), թիւ 342 (Մայիս 6), թիւ 343 (Մայիս 7), թիւ 344 (Մայիս 8), թիւ 345 (Մայիս 9), թիւ 346 (Մայիս 10), թիւ 347 (Մայիս 11), թիւ 348 (Մայիս 13), թիւ 349 (Մայիս 13), թիւ 350 (Մայիս 15), թիւ 351 (Մայիս 16), թիւ 352 (Մայիս 17), թիւ 353 (Մայիս 18), թիւ 354 (Մայիս 20), թիւ 355 (Մայիս 21), թիւ 356 (Մայիս 22), թիւ 357 (Մայիս 23), թիւ 358 (Մայիս 24), թիւ 359 (Մայիս 25), թիւ 360 (Մայիս 27), թիւ 361 (Մայիս 28), թիւ 362 (Մայիս 29), թիւ 363 (Մայիս 30), թիւ 364 (Մայիս 31), թիւ 365 (Յունիս 1), թիւ 366 (Յունիս 3), թիւ 367 (Յունիս 4), թիւ 368 (Յունիս 5), թիւ 369 (Յունիս 6), թիւ 370 (Յունիս 7), թիւ 371 (Յունիս 8), թիւ 372 (Յունիս 10), թիւ 373 (Յունիս 10), թիւ 374 (Յունիս 12), թիւ 375 (Յունիս 13), թիւ 376 (Յունիս 14), թիւ 377 (Յունիս 15), թիւ 378 (Յունիս 17), թիւ 379 (Յունիս 18), թիւ 380 (Յունիս 19), թիւ 381 (Յունիս 20), թիւ 382 (Յունիս 21), թիւ 383 (Յունիս 22), թիւ 384 (Յունիս 24), թիւ 385 (Յունիս 25), թիւ 386 (Յունիս 26), թիւ 387 (Յունիս 27), թիւ 388 (Յունիս 28), թիւ 389 (Յունիս 29), թիւ 390 (Յուլիս 1), թիւ 391 (Յուլիս 2), թիւ 392 (Յուլիս 3), թիւ 393 (Յուլիս 4), թիւ 394 (Յուլիս 5), թիւ 395 (Յուլիս 6), թիւ 396 (Յուլիս 8), թիւ 397 (Յուլիս 9), թիւ 398 (Յուլիս 10), թիւ 399 (Յուլիս 11), թիւ 400 (Յուլիս 12), թիւ 401 (Յուլիս 13), թիւ 402 (Յուլիս 15), թիւ 403 (Յուլիս 16), թիւ 404 (Յուլիս 17), թիւ 405 (Յուլիս 18), թիւ 406 (Յուլիս 19), թիւ 407 (Յուլիս 20), թիւ 408 (Յուլիս 22), թիւ 409 (Յուլիս 23), թիւ 410 (Յուլիս 24), թիւ 411 (Յուլիս 25), թիւ 412 (Յուլիս 26), թիւ 413 (Յուլիս 26), թիւ 414 (Յուլիս 29), թիւ 415 (Յուլիս 30), թիւ 416 (Յուլիս 31), թիւ 417 (Օգոստոս 1), թիւ 418 (Օգոստոս 2), թիւ 419 (Օգոստոս 3), թիւ 420 (Օգոստոս 5), թիւ 421 (Օգոստոս 6), թիւ 422 (Օգոստոս 7), թիւ 423 (Օգոստոս 8), թիւ 424 (Օգոստոս 9), թիւ 425 (Օգոստոս 10), թիւ 426 (Օգոստոս 12), թիւ 427 (Օգոստոս 13), թիւ 428 (Օգոստոս 14), թիւ 429 (Օգոստոս 15), թիւ 430 (Օգոստոս 16), թիւ 431 (Օգոստոս 17), թիւ 432 (Օգոստոս 19), թիւ 433 (Օգոստոս 20), թիւ 434 (Օգոստոս 21), թիւ 435 (Օգոստոս 22), թիւ 436 (Օգոստոս 23), թիւ 437 (Օգոստոս 24), թիւ 438 (Օգոստոս 26), թիւ 439 (Օգոստոս 27), թիւ 440 (Օգոստոս 28), թիւ 441 (Օգոստոս 29), թիւ 442 (Օգոստոս 30), թիւ 443 (Օգոստոս 31), թիւ 444 (Օգոստոս 2), թիւ 445 (Սեպտեմբեր 3), թիւ 446 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 447 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 448 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 449 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 450 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 451 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 452 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 453 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 454 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 455 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 456 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 457 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 458 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 459 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 460 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 461 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 462 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 463 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 464 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 465 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 466 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 467 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 468 (Սեպտեմբեր 30):
  1902 ԺԶ․ տարի, թիւ 469 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 470 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 471 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 472 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 473 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 474 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 475 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 476 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 477 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 478 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 479 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 480 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 481 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 482 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 483 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 484 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 485 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 486 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 487 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 488 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 489 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 490 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 491 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 492 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 493 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 494 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 495 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 496 (Նոյեմբեր 1), թիւ 497 (Նոյեմբեր 2), թիւ 498 (Նոյեմբեր 4), թիւ 499 (Նոյեմբեր 5), թիւ 500 (Նոյեմբեր), թիւ 501 (Նոյեմբեր 7), թիւ 502 (Նոյեմբեր 8), թիւ 503 (Նոյեմբեր 9), թիւ 504 (Նոյեմբեր 11), թիւ 505 (Նոյեմբեր 12), թիւ 506 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 507 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 508 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 509 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 510 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 511 (Դեկտեմբեր 19 Երեքշաբթի), թիւ 512 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 513 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 514 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 515 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 516 (Դեկտեմբեր 25), թիւ 517 (Դեկտեմբեր 26), թիւ 518 (Դեկտեմբեր 27), թիւ 519 (Դեկտեմբեր 28), թիւ 520 (Դեկտեմբեր 29), թիւ 521 (Դեկտեմբեր 30), թիւ 522 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 523 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 524 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 525 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 526 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 527 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 528 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 529 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 530 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 531 (Դեկտեմբեր 12) , թիւ 532 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 533 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 534 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 535 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 536 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 537 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 538 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 539 (Դեկտեմբեր 21):
  1903 16րդ․ տարի, թիւ 1 (540) (Փետրուար 1), թիւ 2 (541) (Փետրուար 8), թիւ 3 (542) (Փետրուար 15), թիւ 4 (543) (Փետրուար 22), թիւ 5 (544) (Մարտ 1), թիւ 6 (545) (Մարտ 8), թիւ 7 (546) (Մարտ 15), թիւ 8 (547) (Մարտ 22), թիւ 9 (548) (Մարտ 29), թիւ 10 (549) (Ապրիլ 5), թիւ 11 (550) (Ապրիլ 12), թիւ 12 (551) (Ապրիլ 19), թիւ 13 (552) (Ապրիլ 26), թիւ 14 (553) (Մայիս 3), թիւ 15 (554) (Մայիս 10), թիւ 16 (555) (Մայիս 17), թիւ 17 (556) (Մայիս 24), թիւ 18 (557) (Մայիս 31), թիւ 19 (558) (Յունիս 7), թիւ 20 (559) (Յունիս 14), թիւ 21 (560) (Յունիս 21), թիւ 22 (561) (Յունիս 28), թիւ 23 (562) (Յուլիս 5), թիւ 24 (563) (Յուլիս 12), թիւ 25 (564) (Յուլիս 19), թիւ 26 (565) (Յուլիս 26), թիւ 27 (566) (Օգոստոս 2), թիւ 28 (567) (Օգոստոս 9), թիւ 29 (568) (Օգոստոս 19), թիւ 30 (569) (Օգոստոս 23), թիւ 31 (570) (Օգոստոս 30), թիւ 32-33 (571) (ՍԵպտեմբեր 25), թիւ 34-35 (572) (Հոկտեմբեր 2), թիւ 36 (573) (Հոկտեմբեր 9), թիւ 37 (574) (Հոկտեմբեր 16), թիւ 38 (575) (Հոկտեմբեր 24), թիւ 39 (576) (Հոկտեմբեր 30), թիւ 40 (577) (Նոյեմբեր 6), թիւ 41 (578) (Նոյեմբեր 14), թիւ 42 (579) (Նոյեմբեր 21),թիւ 43 (580) (Նոյեմբեր 28), թիւ 44 (581) (Դեկտեմբեր 5), թիւ 45 (582) (Դեկտեմբեր 12), թիւ 46 (583) (Դեկտեմբեր 19), թիւ 47 (584) (Դեկտեմբեր 26)։
  1904 17րդ․ տարի, թիւ 1 (585) (Յունվար 5), թիւ 2 (586) (Յունվար 10), թիւ 3 (587) (Յունվար 17), թիւ 4 (588) (Յունվար 24), թիւ 5 (589) (Յունվար 31), թիւ 6 (590) (Փետրուար 7), թիւ 7 (591) (Փետրուար 14), թիւ 8 (592) (Փետրուար 21), թիւ 9 (593) (Փետրուար 28), թիւ 10 (594) (Մարտ 6), թիւ 11 (595) (Մարտ 13), թիւ 12 (596) (Մարտ 20), թիւ 13 (597) (Մարտ 27), թիւ 14 (598) (Մարտ 3), թիւ 15 (599) (Ապրիլ 10), թիւ 16 (560) (Ապրիլ 17), թիւ 17 (561) (Ապրիլ 24), թիւ 18 (562) (Մայիս 1), թիւ 19 (563) (Մայիս 8), թիւ 20 (564) (Մայիս 15), թիւ 21 (564) (Մայիս 22), թիւ 22 (564) (Մայիս 29), թիւ 23 (564) (Յունիս 5), թիւ 24 (565) (Յունիս 12), թիւ 25 (565) (Յունիս 19)։
  1904 ԺԷ․ տարի, (Նոր շրջան), թիւ 1 (566) (Սեպտեմբեր 10), թիւ 2 (567) (Սեպտեմբեր 25), թիւ 3 (568) (Հոկտեմբեր 12), թիւ 4 (569) (Հոկտեմբեր 25), թիւ 5 (570) (Նոյեմբեր 10), թիւ 6 (571) (Նոյեմբեր 25), թիւ 7 (572) (Դեկտեմբեր 10)։
  1905 ԺԷ․ տարի, (Նոր շրջան), թիւ 8 (573) (Դեկտեմբեր 31), թիւ 9 (574) (Յունուար 10), թիւ 10 (575) (Յունուար 10), թիւ 11 (576) (Փետրուար 15), թիւ 12 (577) (Մարտ 1), թիւ 13 (578) (Մարտ 15), թիւ 14 (578) (Ապրիլ 1), թիւ 15 (579) (Ապրիլ 15), թիւ 16 (580) (Մայիս 1), թիւ 17 (581) (Մայիս 15), թիւ 18 (581) (Յունիս 1), թիւ 19 (581) (Յունիս 15), թիւ 20 (581) (Յունիս 25), թիւ 21 (582) (Յուլիս 2), թիւ 22 (583) (Յուլիս 9), թիւ 23 (584) (Յուլիս 16)։
  1908 թիւ 1 (Յուլիս 19), թիւ 2 (Յուլիս 22), թիւ 3 (Յուլիս 24), թիւ 4 (Յուլիս 26), թիւ 5 (Յուլիս 29), թիւ 6 (Օգոստոս 2), թիւ 7 (Օգոստոս 5), թիւ 8 (Օգոստոս 7), թիւ 9 (Օգոստոս 9), թիւ 10 (Օգոստոս 13), թիւ 11 (Օգոստոս 15), թիւ 12 (Օգոստոս 19), թիւ 13 (Օգոստոս 21), թիւ 14 (Օգոստոս 23), թիւ 15 (Օգոստոս 26), թիւ 16 (Օգոստոս 26), Յաւելուած, թիւ 17 (Օգոստոս 30), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 19 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 20 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 21 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 22 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 23 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 24 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 25 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 26 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 27 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 28 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 29 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 30 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 31 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 32 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 33 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 34 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 35 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 36 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 37 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 38 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 39 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 43 (Նոյեմբեր 3), թիւ 44 (Նոյեմբեր 5), թիւ 45 (Նոյեմբեր 7), թիւ 46 (Նոյեմբեր 10), թիւ 47 (Նոյեմբեր 12), թիւ 48 (Նոյեմբեր 14), թիւ 49 (Նոյեմբեր 17), թիւ 50 (Նոյեմբեր 19), թիւ 51 (Նոյեմբեր 21), թիւ 52 (Նոյեմբեր 24), թիւ 53 (Նոյեմբեր 26), թիւ 54 (Նոյեմբեր 28), թիւ 55 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 56 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 57 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 58 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 59 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 60 (Դեկտ․ 12), թիւ 61 (Դեկտ․ 15), թիւ 62 (Դեկտ․ 17), թիւ 63 (Դեկտ․ 19), թիւ 64 (Դեկտ․ 21), թիւ 65 (Դեկտ․ 23), թիւ 66 (Դեկտ․ 26), թիւ 67 (Դեկտ․ 29), թիւ 68 (Դեկտ․ 31):
  1909 թիւ 69-70 (Յնվ․ 5), թիւ 71 (Յնվ․ 9), թիւ 71-72 (Յնվ․ 12), թիւ 73-74 (Յնվ․ 14), թիւ 75 (Յնվ․ 14), թիւ 76 (Յնվ․ 17), թիւ 77 (Յնվ․ 21), թիւ 78 (Յնվ․ 23), թիւ 79 (Յնվ․ 26), թիւ 80 (Յնվ․ 28), թիւ 81 (Յնվ․ 30), թիւ 82 (Փետր․ 2), թիւ 83 (Փետր․ 2), թիւ 84 (Փետր․ 7), թիւ 85 (Փետր․ 10), թիւ 86 (Փետր․ 12), թիւ 87 (Փետր․ 14), թիւ 88 (Փետր․ 14), թիւ 89 (Փետր․ 19), թիւ 90 (Փետր․ 21), թիւ 91 (Փետր․ 24), թիւ 92 (Փետր․ 26), թիւ 93 (Փետր․ 28), թիւ 94 (Մարտ 3), թիւ 95 (Մարտ 5),թիւ 96 (Մարտ 7), թիւ 97 (Մարտ 10), թիւ 98 (Մարտ 12), թիւ 99 (Մարտ 14), թիւ 100 (Մարտ 18), թիւ 101 (Մարտ 19), թիւ 102 (Մարտ 21), թիւ 103 (Մարտ 24), թիւ 104 (Մարտ 27), թիւ 105 (Ապրիլ 4), Յաւելուած, թիւ 106 (Ապրիլ 6), թիւ 107 (Ապրիլ 7), թիւ 108 (Ապրիլ 110), թիւ 109 (Ապրիլ 27), թիւ 110 (Ապրիլ 2), թիւ 111 (Ապրիլ 15), թիւ 112 (Ապրիլ 17), թիւ 113 (Ապրիլ 18), թիւ 115 (Ապրիլ 21), թիւ 116 (Ապրիլ 22), թիւ 117 (Ապրիլ 23), թիւ 118 (Ապրիլ 24):
  1914 Ա․ տարի, թիւ 1(8) (Փետրուար 27), թիւ 2(9) (Մարտ 6):

  1905. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ ԺԸ․ տարի, (Նոր շրջան) թիւ 1 (586) (Սեպտեմբեր 8), թիւ 2 (586) (Սեպտեմբեր 15), թիւ 3 (588) (Սեպտեմբեր 22), թիւ 4 (589) (Սեպտեմբեր 29), թիւ 5 (590) (Հոկտեմբեր 3), թիւ 6 (591) (Հոկտեմբեր 13), թիւ 7 (592) (Հոկտեմբեր 20), թիւ 8 (593) (Հոկտեմբեր 27), թիւ 9 (594) (Նոյեմբեր 3), թիւ 10 (595) (Նոյեմբեր 10), թիւ 11 (596) (Նոյեմբեր 17), թիւ 12 (597) (Նոյեմբեր 24), թիւ 13 (598) (Դեկտեմբեր 1), թիւ 14 (599) (Դեկտեմբեր 8), թիւ 15 (599) (Դեկտեմբեր 15), թիւ 16 (600) (Դեկտեմբեր 22)։
  1906. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ ԺԹ․ տարի, (Նոր շրջան) թիւ 17 (601) (Յունուար 1), թիւ 18 (602) (Յունուար 5), թիւ 19 (603) (Յունուար 12), թիւ 20 (604) (Յունուար 19), թիւ 21 (605) (Յունուար 26), թիւ 22 (606) (Փետրուար 2), թիւ 23 (607) (Փետրուար 9), թիւ 24 (608) (Փետրուար 16), թիւ 25 (609) (Փետրուար 23), թիւ 26 (610) (Մարտ 2), թիւ 27 (611) (Մարտ 9), թիւ 28 (612) (Մարտ 16), թիւ 29 (613) (Մարտ 23), թիւ 30 (614) (Ապրիլ 1), թիւ 31 (615) (Ապրիլ 6), թիւ 32 (616) (Ապրիլ 13), թիւ 33 (617) (Ապրիլ 20), թիւ 34 (618) (Ապրիլ 27), թիւ 35 (619) (Մայիս 4), թիւ 36 (620) (Մայիս 11), թիւ 37 (621) (Մայիս 18), թիւ 38 (622) (Մայիս 25), թիւ 39 (623) ( Յունիս 1), թիւ 40 (624) ( Յունիս 8), թիւ 41 (625) ( Յունիս 15), թիւ 42 (626) ( Յունիս 22), թիւ 43 (627) ( Յունիս 29), թիւ 44 (628) ( Յուլիս 6), թիւ 45 (629) ( Յուլիս 13), թիւ 46 (630) ( Յուլիս 20), թիւ 47 (631) ( Յուլիս 27)։
  1906. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ ԺԹ. տարի (Բ․ շրջան) թիւ 1 (631) (Սեպտեմբեր 8), թիւ 2 (632) (Սեպտեմբեր 14), թիւ 3 (633) (Սեպտեմբեր 21), թիւ 4 (634) (Սեպտեմբեր 28), թիւ 5 (635) (Հոկտեմբեր 5), թիւ 6 (636) (Հոկտեմբեր 12), թիւ 7 (637) (Հոկտեմբեր 19), թիւ 8 (638) (Հոկտեմբեր 26), թիւ 9 (639) (Նոյեմբեր 2), թիւ 10 (640) (Նոյեմբեր 9), թիւ 11 (641) (Նոյեմբեր 16), թիւ 12 (642) (Նոյեմբեր 23), թիւ 13 (643) (Նոյեմբեր 30), թիւ 14 (644) (Դեկտեմբեր 7), թիւ 15 (645) (Դեկտեմբեր 14), թիւ 16 (646) (Դեկտեմբեր 21)։
  1907. ԾԱՂԻԿ։ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Ի. տարի (Բ․ շրջան)թիւ 17 (647) ( Յունուար 1), թիւ 18 (648) ( Յունուար 5), թիւ 19 (649) ( Յունուար 11), թիւ 20 (650) ( Յունուար 18), թիւ 21 (651) ( Յունուար 25), թիւ 22 (652) ( Փետրուար 1), թիւ 23 (653) ( Փետրուար 8), թիւ 24 (654) ( Փետրուար 15), թիւ 25 (655) ( Փետրուար 22), թիւ 26 (656) (Մարտ 1), թիւ 27 (657) (Մարտ 8), թիւ 28 (658) (Մարտ 15), թիւ 29 (659) (Մարտ 22), թիւ 30 (660) (Մարտ 29), թիւ 31 (661) (Ապրիլ 5), թիւ 32 (662) (Ապրիլ 12), թիւ 33 (663) (Ապրիլ 19), թիւ 34 (664) (Ապրիլ 26), թիւ 35 (665) (Մայիս 3), թիւ 36 (665) (Մայիս 10), թիւ 37 (666) (Մայիս 16), թիւ 38-39 (668) (Մայիս 23), թիւ 40-41 (669) (Մայիս 30), թիւ 42-43 (671) (Յունիս 6 ), թիւ 44-45 (673) (Յունիս 13 ),թիւ 46-47 (675) (Յունիս 20), թիւ 48-49 (677) (Յունիս 27)։
  1907. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ Ի․ տարի (Ա. Շրջան), թիւ 8 (679) (Յուլիս 7), թիւ 9 (680) (Յուլիս 14), թիւ 10 (681) (Յուլիս 21), թիւ 11 (682) (Յուլիս 28), թիւ 12 (683) (Օգոտսոս 2), թիւ 13 (684) (Օգոտսոս 9), թիւ 14 (685) (Օգոտսոս 18), թիւ 15 (686) (Օգոտսոս 23), թիւ 16 (687) (Օգոտսոս 30), թիւ 17 (688) (Սեպտեմբեր 6), թիւ 19 (690) (Սեպտեմբեր 20), թիւ 20 (691) (Սեպտեմբեր 27), թիւ 21 (692) (Հոկտեմբեր 4), թիւ 22 (693) (Հոկտեմբեր 14), թիւ 23 (694) (Հոկտեմբեր 18), թիւ 24 (695) (Հոկտեմբեր 25), թիւ 25 (696) (Նոյեմբեր 1), թիւ 26 (697) (Նոյեմբեր 8), թիւ 27 (698) (Նոյեմբեր 15), թիւ 28 (699) (Նոյեմբեր 22), թիւ 29 (700) (Նոյեմբեր 29), թիւ 30 (701) (Դեկտեմբեր 6), թիւ 31 (702) (Դեկտեմբեր 13), թիւ 32 (703) (Դեկտեմբեր 20), թիւ 33 (704) (Դեկտեմբեր 27)։
  1907. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ Ի․ տարի (Բ. Շրջան), թիւ 38 (667) (Պրակ 1 ) (Մայիս 19), թիւ 39-40 (667) (Պրակ 2 ) (Մայիս 26), թիւ 41-42 (670) (Պրակ 3 ) (Յունիս 2), թիւ 43-44 (672) (Պրակ 4) (Յունիս 9), թիւ 45-46 (674) (Պրակ 5) (Յունիս 16), թիւ 47-48 (676) (Պրակ 6) (Յունիս 23), թիւ 49-50 (678) (Պրակ 7) (Յունիս 30)։
  1908. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ Ի․ տարի (Ա. Շրջան), թիւ (705) (Յունուար 1), թիւ 34 (706) (Յունուար 3), թիւ 35 (707) (Յունուար 10), թիւ 36 (708) (Յունուար 17), թիւ 37 (709) (Յունուար 24), թիւ 38 (710) (Յունուար 31), թիւ 39 (711) (Փետրուար 7), թիւ 40 (712) (Փետրուար 14), թիւ 41 (713) (Փետրուար 21), թիւ 42 (714) (Փետրուար 28), թիւ 43 (715) (Մարտ 6), թիւ 44 (716) (Մարտ 13), թիւ 45 (717) (Մարտ 20), թիւ 46 (718) (Մարտ 27), թիւ 47 (719) (Ապրիլ 3), թիւ 48 (720) (Ապրիլ 10), թիւ 50 (722) (Ապրիլ 24), թիւ 51 (723) (Մայիս 1), թիւ 52 (724) (Մայիս 8)։
  1908. ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ Ի․ տարի (Բ․ Շրջան),թիւ 1 (725) (Մայիս 15), թիւ 2 (726) (Մայիս 22), թիւ 3 (727) (Մայիս 29), թիւ (728) (Յունիս 1), թիւ 4 (729) (Յունիս 4), թիւ 5 (730) (Յունիս 12), թիւ 5 (730) (Յունիս 12), թիւ 7 (732) (Յունիս 26), թիւ 8 (733) (Յուլիս 3), թիւ 9 (735) (Յուլիս 10)։

  1905-1907թթ.՝ կը շարունակուի «ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ» անուամբ:
  1907-1908թթ.՝ կը շարունակուի «ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ» անուամբ:


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX-XX դդ--1886-1914--Պարբերականներ
  տպ. "Ճէրիտէի Շարգիյէ" լրագրոյ
  տպ. "Կարապետ Պիպէրեան"
  տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"
  տպ. "Միհրան Յ. Փափազեան"
  տպ. "Ծաղիկ"
  տպ. "Սահակ Նիկողոսեան"
  տպ. "Արամեան"
  տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան եւ Մ. Գալփաքճեան"
  տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան"
  տպ. "Վ. Մինասեան"
  տպ. "Սագաեան"


  Իսթամպուլ
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Թերթ