ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ /

ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ / Տէր եւ Խմբագիր՝ Տիրան Գ. Փափազեան. - Կ. Պօլիս, Տպագր. (Ս) Գրաշարաց Ընկ., Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան, Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան, Տպագրութիւն Մարգարեան, Տպագր. Մանոէիլ Արքիթի, 1885-1888. - 16 երես, ապայ 8 երես ; 17 x 11 սմ, ապայ 21 x 14 սմ - 1885-1888.

1886 ՀԱՏՈՐ Ա. ՊԱՅՄԱՆՔ "ՀՆՉԱԿ՝ տետր առ տետր հրատարակուելով՝ 12 տետրն մէկ յաւելուածով հատոր մը կը կազմէ:"
1887 ՀԱՏՈՐ Գ. ՊԱՅՄԱՆՔ "ՀՆՉԱԿ տետր առ տետր հրատարակուելով՝ 224 երեսներէ բաղկացեալ 14 տետրակք, յորոց վերջին երկուքն Յաւելուած են՝ հատոր մը կկազմեն:"
1887 ՀԱՏՈՐ Դ. ԶԵԿՈՅՑ "...Հինգերորդ հատորն փոխանակ 14ի՝ 24 տետրաներէ պիտի բաղկանայ:"
1887 ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ՀԱՏՈՐ Ե. ՊԱՅՄԱՆՔ "ՀՆՉԱԿ կը հրատարակուի ամէն ամսոյ 10ին, 20ին, 30ին: Վեցամսեայ 18 թերթեր հատոր մը կը կազմեն:"

1885 ՀԱՏՈՐ Ա. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (Ս) Գրաշարաց Ընկ., 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:

1886 ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Ա. Հատորոյ - "Մոլիէռ. Բռնի Ամուսնութիւն": ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան, 32 երես

1886 ՀԱՏՈՐ Բ. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գ. Պաղտատելան (Արամեան), 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:

1887 ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Բ. Հատորոյ - "Վեց ու կէս պորտի ժառանգ մնացած սնտուկը": ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գ. Պաղտատելան (Արամեան), 32 երես

1887 "Զաւեշտական Գուշակութիւնք Բոժոժիկի": ՏՊԱԳՐ. Գ. Պաղտատելան (Ար.), 16 երես

1887 ՀԱՏՈՐ Գ. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գ. Պաղտատելան (Արամեան), 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:

1887 ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Գ. Հատորոյ - "Երկու Անվարտիներ": ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մարգարեան, 24 երես եւ 8 երես.

1887 ՀԱՏՈՐ Դ. ՀՆՉԱԿ ԿԱՄ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մարգարեան, 12 Տետր, Իւրաքանչիւր տետրը 16 երես:

1887 ՀՆՉԱԿ Յաւելուած Դ. Հատորոյ - "Խենթերուն Բժիշկը": ՏՊԱԳՐ. Մանոէիլ Արքիթի, 32 երես

1887 Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. Թիւ 1-6, ՀՆՉԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՏԱՍՆՕՐԵԱՅ - ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Մանուէլ, 21 x 14 սմ, 8 երես

1887 Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ՀՆՉԱԿԻ, 2 երես: Հայատառ թրքերէն:
1887 Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. Թիւ 7, ՀՆՉԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՏԱՍՆՕՐԵԱՅ - ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Մանուէլ, 21 x 14 սմ, 8 երես

1888 Գ. ՏԱՐԻ, Հատոր Ե. Թիւ 8-15, ՀՆՉԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՏԱՍՆՕՐԵԱՅ - ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Մանուէլ, 21 x 14 սմ, 8 երես


Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 2 առանձին թղթածրարներում.
1885-1887` մէկ ծրար, դասիչն է 1154 Լ V-6:
1887-1888` մէկ ծրար, առանց դասիչի:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1885 Հատոր Ա.
1886 Հատոր Ա. (Յաւելուած)
1886 Հատոր Բ.
1887 Հատոր Բ. (Յաւելուած)
1887 Հատոր Գ.
1887 Հատոր Գ. (Յաւելուած)
1887 Հատոր Դ.
1887 Գ Տարի, Հատոր Ե. Թիւ 1 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 30), Թիւ 3 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 4 (Նոյեմբեր 20), Թիւ 5 (Նոյեմբեր 30), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր 15), (Յաւելուած), Թիւ 7 (Դեկտեմբեր 25)
1888 Գ Տարի, Հատոր Ե. Թիւ 8 (Յունվար 10), Թիւ 9 (Յունվար 20), Թիւ 11 (Փետրվար 20), Թիւ 12 (Մարտ 20), Թիւ 13 (Մարտ 30), Թիւ 14 (Ապրիլ 12), Թիւ 15 (Ապրիլ 30)
Կը շարունակուի «ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ : Շաբաթական հանդէս ազգային» անուամբ:
Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1885-1888--Պարբերականներ
տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"
տպ. "Գրաշարաց Ընկ."
տպ. "Յ. Գավաֆեան"
տպ. "Մարգարեան"
տպ. "Մանուէլ Արթիտի"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր