ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՃՌԱՔԱՂ : Յարձակ ԵՒ Ի Չափածոյ Բանից Հին ԵՒ Նոր Մատենագրաց /

ՃՌԱՔԱՂ : Յարձակ ԵՒ Ի Չափածոյ Բանից Հին ԵՒ Նոր Մատենագրաց / Խմբ.՝ Մ. Մ. Մսերեանց, Զ. Մսերեանց. - Ի Մոսքուա : Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց, 1858-1862. - 32, 48 ապայ 16 երես: 23 x 15 սմ. - 1858-1862.

Հատոր Երրորդ․ ԱԶԴ "ՃՌԱՔԱՂԻՍ հրատարակութիւնը սոյն հատորովս վերջանում է, և այնուհետև առ ժամանակ մի չպիտի շարունակուի, ՛ի պատճառս դժուարութեանցն՝ որք ծագում են հոգևոր և կրօնական յոդուածոց քննիչների հեռաւորութենէն։" Հատոր Երրորդը (1861-1862) միասին հրատարակեցաւ 1862 Յուլ․ 1ին։

1858ի տետրակ Ա՝ առաջնաերեսին առկայ է ընծայագիր "Նուէր Զարմայրոյ Մսերեանց։ Ի Մոսքուա Յուլ․ 1890"։ Հատոր Երկրորդ, 1860-1861՝ առաջնաերեսին առկայ է ընծայագիր "Նուէր Զարմայրոյ Մսերեանց։ Ի Մոսքուա 4/16 Յուլ․ 1890"։

Տե՛ս
 • Արշարունի Ա. Մոսկվայի հայ մամուլը, Ե., 1971, էջ 82-119


  Տետրակ Ա, 1858; ՃՌԱՔԱՂ : Յարձակ եւ ի չափածոյ բանից հին եւ նոր մատենագրաց Տպագրեալ արդեամբք եւ ծախիւք Պ․ Յովսեփայ Աստուածատրեան Իզմիրեանց Ղզլարեցիոյ, Ի մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։ Աշխատասիրութեամբ Մ․ Մ․ Մսերեանց եւ Զ․ Մսերեանց
  Տետրակ Բ, 1858; ՃՌԱՔԱՂ : Յարձակ եւ ի չափածոյ բանից հին եւ նոր մատենագրաց։ Տպագրեալ արդեամբք եւ ծախիւք Պ․ Յովսեփայ Աստուածատրեան Իզմիրեանց Ղզլարեցիոյ, Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։ Աշխատասիրութեամբ Մ․ Մ․ Մսերեանց եւ Զ․ Մսերեանց
  Հատոր Առաջին, 1859, Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ
  ՃՌԱՔԱՂ : Ամսագիր բանասիրական։ Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։ Հրատարակեալ Ի Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց եւ Ի Զարմայրայ Մսերեանց
  Հատոր Երկրորդ (Բ), ՌՅԺ 1860, Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, 1861, Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ, Տետրակ ԺԳ, Տետրակ ԺԴ, Տետրակ ԺԵ, Տետրակ ԺԶ, Տետրակ ԺԷ, Տետրակ ԺԸ, Տետրակ ԺԹ, Տետրակ Ի, Տետրակ ԻԱ, Տետրակ ԻԲ, Տետրակ ԻԳ, Տետրակ ԻԴ։
  ՃՌԱՔԱՂ : Ամսագիր կրօնական, բանասիրական եւ ազգային գիտելեաց։ Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։ Հրատարակեալ Ի Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց եւ Ի Զարմայրայ Մսերեանց
  Հատոր Երրորդ, ՌՅԺԱ 1861-1862։ Выпуски 1-й и 2-й (երես 1-16). Выпуски 3-й и 4-й (երես 17-32). Выпускъ 5-й (երես 33-40). Յունուար՝ Տետրակ Զ (երես 41-56). Փետրուար՝ Տետրակ Է (երես 57-72). Մարտ՝ Տետրակ Ը (երես 73-88). Ապրիլ՝ Տետրակ Թ (երես 89-104). Մայիս՝ Տետրակ Թ (երես 105-120). Յունիս՝ Տետրակ ԺԱ (երես 121-136). Յուլիս՝ Տետրակ ԺԲ (երես 137-148). Վերջ երրորդ հատորոյ ՃՌԱՔԱՂԻ։ Յաւելուածներ․ "Յովհաննու Ոսկեբերանի ներբողեան Ի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ"։ "Ներսիսի Շնորհալւոյ մեկնութիւն"։
  ՃՌԱՔԱՂ : Ամսագիր կրօնական, եւ բանասիրական գիտելեաց։ Ի Մոսքուա, Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց։ Հրատարակեալ Ի Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց


  Իւրաքանչիւր հատորի երեսների համարակալումը շարունակական է եւ կը սկսէ մէկ-ով:


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 3 առանձին թղթածրարներում.1858-1859թթ․` մէկ ծրար, դասիչն է 1090 Լ-IV-6: 1860 թ․` մէկ ծրար, դասիչն է 1091 Լ-IV-6: 1861-1862 թթ․` մէկ ծրար, դասիչն է 1092 Լ-IV-6:
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը․
  1858, Տետրակ Ա, Տետրակ Բ
  1859, Հատոր առաջին. Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ, Ցանկ նիւթոց:
  1860-1861, 1860, Հատոր Բ. Տետրակ Ա, Տետրակ Բ, Տետրակ Գ, Տետրակ Դ, Տետրակ Ե, Տետրակ Զ, Տետրակ Է, Տետրակ Ը, Տետրակ Թ, Տետրակ Ժ, 1861, Հատոր Բ. Տետրակ ԺԱ, Տետրակ ԺԲ, Տետրակ ԺԳ, Տետրակ ԺԵ, Տետրակ ԺԶ, Տետրակ ԺԷ, Տետրակ ԺԸ, Տետրակ ԺԹ, Տետրակ Ի, Տետրակ ԻԱ, Տետրակ ԻԲ, Տետրակ ԻԳ, Տետրակ ԻԴ, 1860-1861, Հատոր երկրորդ. Ցանկ նիւթոց:
  1861-1862, Հատոր երրորդ. Выпуски 1-й и 2-й, Выпуски 3-й и 4-й, Выпускъ 5-й, Տետրակ Զ (Յունուար), Տետրակ Է (Փետրուար), Տետրակ Ը (Մարտ), Տետրակ Թ (Ապրիլ), Տետրակ Ժ (Մայիս), Տետրակ ԺԱ (Յունիս), Տետրակ ԺԲ (Յուլիս), (Յաւելուած), (Յաւելուած):


  Հայագիտութիւն եւ հասարակական գիտութիւններ--XIX դ--1858-1862--Պարբերականներ
  Կրօնաբարոյական--XIX դ--1858-1862--Պարբերականներ
  տպ. "Լազարեան ճեմարանի"
  Ընծայագիր


  Մոսկուա
  Ռուսաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր